ผู้บริหาร

พลเรือโท

สมรภูมิ จันโท

ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน

พลเรือตรี

อภิชาติ ทรัพย์ประเสริฐ

รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน

พลเรือตรี

วีระชัย หลีค้า

รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน

พลเรือตรี

อุทัย ยังวิลัย

รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน

พลเรือตรี

ปรีชา รัตนสำเนียง

เสนาธิการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน

นาวาเอก

พลกิต สาหร่าย

รองเสนาธิการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน

นาวาเอก

ธีรนันท์ มาแดง

รองเสนาธิการ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน

ข่าวสารจากผู้บังคับบัญชา ทั้งหมด