ผู้บริหาร

พลเรือโท

รณรงค์ สิทธินันทน์

ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน

พลเรือตรี

อภิรักษ์ กลิ่นหม่น

รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน

พลเรือตรี

ชัยวัฒน์ คุ้มทิม

รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน

พลเรือตรี

เผดิมชัย สุคนธมัต

รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน

พลเรือตรี

ชวเลิศ เลขะวัฒนะ

เสนาธิการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน

นาวาเอก

วีระชัย หลีค้า

รองเสนาธิการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน

นาวาเอก

อุทัย ยังวิลัย

รองเสนาธิการ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน

ข่าวสารจากผู้บังคับบัญชา ทั้งหมด