ผู้บริหาร

พลเรือโท

รณรงค์ สิทธินันทน์

ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน

พลเรือตรี

สรไกร สิริกรรณะ

รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน

พลเรือตรี

ปริญญาธรรม พูลพิทักษ์ธรรม

รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน

พลเรือตรี

บัณฑิต สุนทรธนวัจน์

รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน

พลเรือตรี

ชวเลิศ เลขะวัฒนะ

เสนาธิการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน

นาวาเอก

สุรเชษฎ์ ถาวรขจรศิริ

รองเสนาธิการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน

นาวาเอก

ฉัตรชัย ศุกระศร

รองเสนาธิการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน

ข่าวสารจากผู้บังคับบัญชา ทั้งหมด