นาวาเอก ขวัญชัย ขำสม

 • นาวาเอก ขวัญชัย ขำสม

 • รองเสนาธิการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน

 • 23 กุมภาพันธ์ 2509
 • สมรส
 • นางน้ำผึ้ง ขำสม
 • 1 คน
 •  

  การศึกษา

  - หลักสูตร 1 ปี  รร.เตรียมทหาร

  - ปริญญาตรี นนร. หลักสูตร 5 ปี

  - หลักสูตรชั้นนายเรือ นย.

  - เสนาธิการทหารเรือ

  - ENGLISH LANGUAGE LONG TRAINING COURSE

  - นักบริหารทีมงาน

  - วิทยาลัยการทัพเรือ (วทร.)    

  - การบริหารจัดการความมั่นคงแห่งชาติ (บมช.)

  ตำแหน่ง

  - ผบ.มว.ปืนเล็ก ร้อย.ปืนเล็กที่ ๑ พัน.ร.๓ กรม ร.๑ พล.นย.

  - ผู้บังคับตอนลาดตระเวนสะเทินน้ำสะเทินบก มว.ลว.นบ.ร้อย.ลว.นบ.พัน.ลว.พล.นย.

  - ผบ.มว.ลว.นบ.ร้อย.ลว.นบ.พัน.ลว.พล.นย.

  - นยก.บก.พัน.ลว.พล.นย.

  -  ผบ.ร้อย.ลว.ยน.๒ พัน.ลว.พล.นย.

  - ผบ.ร้อย.บก.และบริการ พัน.ร.๑ กรม ร.๑ พล.นย.

  - ผบ.ร้อย.บก.และบริการ พัน.ร.๗ กรม ร.๓ พล.นย.

  - ผบ.กอง นรจ.กปค.รร.นย.ศฝ.นย.

  - หน.เตรียมการ กศษ.รร.นย.ศฝ.นย.

  - ผบ.พัน.ลว.พล.นย.

  - หน.การฝึก ยก.นย.

  - หน.วิชาการยุทธสะเทินน้ำสะเทินบก กศษ.รร.นย.ศฝ.นย.

  - ผบ.กอง นทน.กปค.รร.นย.ศฝ.นย.

  - หน.แผนและยุทธการ ยก.นย.

  - รอง ผอ.ยก.นย.

  - หก.กศษ.รร.นย.ศฝ.นย.

  - รอง ผบ.กรม ร.๑ พล.นย.

  - รอง เสธ.พล.นย.

  - ผอ.ขว.นย.

  - ผบ.กรม ร.๒ พล.นย.

  - เสธ.พล.นย.

  - รอง เสธ.นย.

  ตำแหน่งพิเศษ

  - นายทหารราชองครักษ์เวร

  - ตุลาการศาลมณฑลทหารบกที่ ๑๔