นาวาเอก วีระชัย หลีค้า

 • นาวาเอก วีระชัย หลีค้า

 • รองเสนาธิการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน

 • 23 ตุลาคม 2509
 • สมรส
 • มยุรา หลีค้า
 • 3 คน
 •  

  การศึกษา

  - หลักสูตร 2 ปี  รร.เตรียมทหาร

  - ปริญญาตรี นนร. หลักสูตร 5 ปี

  - การรบพิเศษแขนงการลาดตระเวนสะเทินน้ำสะเทินบกและจู่โจม

  - ครูการศึกษานอกโรงเรียนสายสามัญ

  - เจ้าหน้าที่สำหรับปฏิบัติตามระบบการวางแผน ฯ

  - AMPHIB WARFARE SCHOOL USMC & OBS MARINE CORPS

  - เสนาธิการทหารบก

  - International Senior Officer Amphibious Planning Course

  -  เสนาธิการทหาร

  - หลักประจำ วทบ.

  ตำแหน่ง

  - ผบ.มว.ปืนเล็ก ร้อย.ปืนเล็กที่ ๒ พัน.ร.๒ กรม ร.๑ พล.นย.

  - ผช.นขว.บก.กรม ร.๑ พล.นย.

  - นผช.นยก.บก.พัน.ร.๒ กรม ร.๑ พล.นย.

  - ผบ.ร้อย.ปืนเล็กที่ ๑ พัน.ร.๒ กรม ร.๑ พล.นย.

  - ผบ.ร้อย.ถ.๑ พัน.ถ.พล.นย. และ รรก.นยก.บก.พัน.ถ.พล.นย. 

  - ธง.ผบ.นย.

  - นยก.บก.พัน.ลว.พล.นย.

  - ผบ.ร้อย.ลว.นบ.พัน.ลว.พล.นย.

  - ประจำแผนกแผนและยุทธการ ยก.นย.

  - ผบ.พัน.ร.๒ กรม ร.๑ พล.นย. 

  - ประจำ กอวจ.ศยร.สรส.

  - รประจำ นย. และ รรก.หน.ฝยก.บก.พล.นย. อีกตำแหน่งหนึ่ง

  - หก.กศษ.รร.นย.ศฝ.นย.

  - รอง ผอ.ยก.นย.

  - รอง ผบ.กรม ร.๓ พล.นย.

  - ผอ.กอท.ฐท.สส.

  - นายทหารปฏิบัติการประจำ กพ.ทร.

  - เสธ.พล.นย.

  - รอง เสธ.นย.

  ตำแหน่งพิเศษ

  - ตุลาการศาลจังหวัดทหารบกปัตตานี

  - นายทหารราชองครักษ์เวร

  -  นายทหารพิเศษประจำ กองบังคับการ กรมทหารราบที่ ๓ รักษาพระองค์ กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน