พลเรือตรี ปรีชา รัตนสำเนียง

 • พลเรือตรี ปรีชา รัตนสำเนียง

 • เสนาธิการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน

 • 5 พฤศจิกายน 2509
 • สมรส
 • สุขศิริ เรืองจันทร์
 • 2 คน
 •  

  การศึกษา

  - หลักสูตร 2 ปี รร.เตรียมทหาร  

  - ปริญญาตรี นนร. หลักสูตร 5 ปี

  - หลักสูตรชั้นนายเรือ นย.

  - การรบพิเศษแขนงการลาดตระเวนสะเทินน้ำสะเทินบกและจู่โจม

  - ส่งทางอากาศนาวิกโยธิน

  - เสนาธิการทหารเรือ

  - วิทยาลัยเสนาธิการทหาร (วสท.)

  - รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการสำหรับนักบริหาร)

  - วิทยาลัยการทัพบก (วทบ.) หลักสูตรหลักประจำ

  ตำแหน่ง

  - ผบ.มว.ปืนเล็ก ร้อย.ปืนเล็กที่ ๑ พัน.ร.๘ กรม ร.๓ พล.นย.

  - ผบ.ร้อย.ปืนเล็กที่ ๔ พัน.ร.๘ กรม ร.๓ พล.นย.

  - ผบ.ร้อย.บก.และบริการ พัน.ร.๘ กรม ร.๓ พล.นย.

  - นคป.บก.ศฝ.นย.

  - รรก.นกบ.บก.กรม ร.๓ พล.นย.

  - ผบ.พัน.ร.๙ รอ.กรม ร.๓ พล.นย.

  - ผบ.กอง นทน.กปค.รร.นย.ศฝ.นย.

  - หน.นสพ.ฝ่าย สพ.นย.

  - เสธ.กรม ร.๓ พล.นย.

  - รอง ผบ.กรม ร.๓ พล.นย.

  - เสธ.กรม นนร.รอ.รร.นร.

  - หก.กศษ.รร.นย.ศฝ.นย.

  - รอง ผบ.กรม ร.๑ พล.นย.

  - รอง เสธ.พล.นย.

  - ผอ.กพร.บก.ทรภ.๓

  - ผบ.กรม ร.๒ พล.นย.

  - รอง ผบ.ศฝ.นย.

  - ผบ.ศฝ.นย.

  - เสธ.นย.

  ตำแหน่งพิเศษ

  นายทหารราชองครักษ์เวร

  ตุลาการศาลทหารกรุงเทพ

  ราชองครักษ์ในพระองค์