พลเรือตรี ชวเลิศ เลขะวัฒนะ

 • พลเรือตรี ชวเลิศ เลขะวัฒนะ

 • เสนาธิการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน

 • 5 กรกฎาคา 2508
 • สมรส
 • มณฑา เลขะวัฒนะ
 • 1 คน
 •  

  การศึกษา

  - หลักสูตร 2 ปี  รร.เตรียมทหาร

  - ปริญญาตรี นนร. หลักสูตร 5 ปี

  - หลักสูตรชั้นนายเรือ นย.

  - ชั้นนายร้อย เหล่า ช.

  - ส่งทางอากาศนาวิกโยธิน

  - เสนาธิการทหารเรือ

  - นายทหารส่งกำลังบำรุง ระดับผู้บริหาร

  - รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารทั่วไป)

  - วิทยาลัยการทัพบก (วทบ.) หลักสูตรหลักประจำ

  - การบริหารงานและงบประมาณ (ระดับผู้บริหาร)

  - การป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.)

  ตำแหน่ง

  - รอง ผบ.มว.ร้อย.ช.๒ พัน.ช.พล.นย.

  - ผบ.มว.ทหารช่างที่ ๑ ร้อย.ช.๓ พัน.ช.พล.นย.

  - นขว.พัน.ช.พล.นย.

  - ผบ.ร้อย.ช.๓ พัน.ช.พล.นย.

  - ผบ.ร้อย.ช.๑ พัน.ช.พล.นย.

  - รอง ผบ.พัน.ช.พล.นย.

  - หน.ประชาสัมพันธ์ กพร.นย.

  - หน.นายทหารฝ่ายสรรพาวุธฝ่าย สพ.นย.

  - ผบ.พัน.ซบร.กรม สน.พล.นย.

  - ประจำ นย. และ รรก.ผบ.พัน.ซบร.กรม สน.พล.นย. อีกตำแหน่งหนึ่ง

  - ประจำ นย. และ รรก.นกบ.บก.กรม สน.พล.นย. อีกตำแหน่งหนึ่ง

  - รอง ผอ.กบ.นย.

  - ประจำ นย.และ รรก.ผบ.พัน.ช.พล.นย. อีกตำแหน่งหนึ่ง

  - นายทหารปฏิบัติการประจำ นย.

  - นายทหารปฏิบัติการประจำ กพ.ทร.

  - นายทหารปฏิบัติการประจำ นย.

  - ผอ.กบ.นย.

  - นายทหารปฏิบัติการประจำ กพ.ทร.

  - เสธ.นย.

  ตำแหน่งพิเศษ