พลเรือตรี ชัยวัฒน์ คุ้มทิม

 • พลเรือตรี ชัยวัฒน์ คุ้มทิม

 • รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน

 • 26 กุมภาพพันธ์ 2505
 • สมรส
 • อรสา คุ้มทิม
 • 3 คน
 •  

  การศึกษา

  - หลักสูตร 2 ปี  รร.เตรียมทหาร

  - ปริญญาตรี นนร. หลักสูตร 5 ปี

  - ผู้ควบคุมอากาศยานหน้า

  - การรบพิเศษแขนงการลาดตระเวนสะเทินน้ำสะเทินบกและจู่โจม

  - ปริญญาตรี รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ) 

  - หลักสูตรชั้นนายนาวา นย.

  - เจ้าหน้าที่สำหรับปฏิบัติตามระบบการวางแผน ฯ

  - เสนาธิการทหารเรือ

  - ปริญญาตรี รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (บริหารรัฐกิจ)

  -  วิทยาลัยการทัพบก (วทบ.) หลักสูตรหลักประจำ

  - การบริหารจัดการความมั่นคงแห่งชาติ

  - ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การทหาร)

  ตำแหน่ง

  - ผบ.มว.ปืนเล็ก ร้อย.ปืนเล็กที่ ๔ พัน.ร.๒ กรม ร.๑ นย.

  - ผบ.มว.ปืนเล็ก ร้อย.ปืนเล็กที่ ๔ พัน.ร.๒ กรม ร.๑ พล.นย.

  - ผบ.ร้อย.ปืนเล็กที่ ๒ พัน.ร.๒ กรม ร.๑ พล.นย.

  - นยก.พัน.ร.๒ กรม ร.๑ พล.นย.

  - ผช.หน.ฝ่าย ยก.พล.นย.

  - หน.ฝยก.บก.พล.นย.

  - ผบ.พัน.ร.๑ กรม ร.๑ พล.นย.

  - เสธ.กรม รปภ.นย. 

  - ประจำ นย. และ รรก.หน.วิชายุทธวิธี กศษ.รร.นย.ศฝ.นย.

  - ประจำ นย. และ รรก.ผบ.กอง นทน.กปค.รร.นย.ศฝ.นย. 

  - รอง ผบ.กรม ร.๑ พล.นย. 

  - ประจำ นย.และ รรก.หน.ฝกบ.บก.พล.นย.

  - รอง ผบ.กรม ป.พล.นย.

  - นายทหารปฏิบัติราชการพิเศษ กพ.ทร.

  - นายทหารปฏิบัติการประจำ นย.

  - นายทหารปฏิบัติการประจำ กพ.ทร.

  - นายทหารปฏิบัติการประจำ กพ.ทร.

  - นายทหารปฏิบัติการประจำ นย.

  - ผอ.ขว.นย.

  - นายทหารปฏิบัติการประจำ กพ.ทร.

  - ผบ.กรม ร.๑ พล.นย. 

  - นายทหารปฏิบัติการประจำ กพ.ทร.

  - รอง ผอ.สปก.ยก.ทร.

  - รอง เสธ.นย.

  - ผบ.ศฝ.นย.

  - รอง ผบ.นย.

  ตำแหน่งพิเศษ

  - ราชองครักษ์เวร

  - นายทหารพิเศษประจำ กองบังคับการ กรมทหารราบที่ ๑ รักษาพระองค์ กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน

  - ตุลาการศาลมณฑลทหารบกที่ ๑๔

  - นายทหารราชองครักษ์เวร