หน่วยงาน

หน่วยขึ้นตรง
กองพลนาวิกโยธิน

กองพลนาวิกโยธิน

ศูนย์การฝึก นย.

ศูนย์การฝึก นย.

กรม รปภ.นย.

กรม รปภ.นย.

ร้อย ปจว.นย.

ร้อย ปจว.นย.

กรม ทพ.นย.

กรม ทพ.นย.

หน่วยเฉพาะกิจ นย.
ฉก.ทพ.นย.

ฉก.ทพ.นย.

ศปศ.๖๑

ศปศ.๖๑

หน่วยเฉพาะกิจ ทร. (ที่เกี่ยวข้องกับ นย.)
กปช.จต.

กปช.จต.

ฉก.นย.ภต.

ฉก.นย.ภต.

ฉก.นย.ทร.

ฉก.นย.ทร.

ศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ศรชล.)

ศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ศรชล.)

ศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล เขต ๑ (ศรชล.๑)

ศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล เขต ๑ (ศรชล.๑)

ศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล เขต ๒ (ศรชล.๒)

ศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล เขต ๒ (ศรชล.๒)

ศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลเขต๓(ศรชล.๓)

ศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลเขต๓(ศรชล.๓)

สำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กองทัพเรือ (สง.ปรมน.ทร.)

สำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กองทัพเรือ (สง.ปรมน.ทร.)