พลเรือตรี อภิชาติ ทรัพย์ประเสริฐ

 • พลเรือตรี อภิชาติ ทรัพย์ประเสริฐ

 • รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน

 • 25 สิงหาคม 2510
 • สมรส
 • สาวิตรี ทรัพย์ประเสริฐ
 • 3 คน
 •  

  การศึกษา

  หลักสูตร 1 ปี รร.เตรียมทหาร 

  - ปริญญาตรี นนร. หลักสูตร 5 ปี

  - หลักสูตรชั้นนายเรือ นย.

  - การรบพิเศษแขนงการลาดตระเวนสะเทินน้ำสะเทินบกและจู่โจม

  - เสนาธิการทหารเรือ

  - หลักประจำ วทบ.

  - การป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.)

  ตำแหน่ง

  - ผบ.มว.ปืนเล็ก ร้อย.ปืนเล็กที่ ๑ พัน.ร.๑ กรม ร.๑ พล.นย.

  - ผบ.ร้อย.ปืนเล็กที่ ๔ พัน.ร.๑ กรม ร.๑ พล.นย.

  - ผบ.ร้อย.นรจ.ที่ ๒ กอง นรจ.กปค.รร.นย.ศฝ.นย.

  - ผบ.ร้อย.ปืนเล็กที่ ๔ พัน.ร.๑ กรม ร.๑ พล.นย.

  - ผบ.ร้อย.นรจ.ที่ ๒ กอง นรจ.กปค.รร.นย.ศฝ.นย.

  - ผบ.ร้อย.ปืนเล็กที่ ๑ พัน.ร.๑ กรม ร.๑ พล.นย.

  - นยก.บก.พัน.ร.๒ กรม ร.๑ พล.นย.

  - ผบ.ร้อย.บก.และบริการ พัน.ร.๒ กรม ร.๑ พล.นย.

  - หน.แผน กบ.นย.

  - ธง.ผบ.ทร.

  - รอง ผชท.ทร.ไทย/ลอนดอน

  - หก.กปค.รร.นย.ศฝ.นย.

  - จร.ฝ่าย จร.นย.

  - รอง ผอ.ขว.นย.

  - รอง ผบ.กรม ร.๑ พล.นย.

  - ฝสธ.ประจำ ผบ.นย.

  - ผบ.กอง รปภ.ฐท.กท.กรม รปภ.นย.

  - ผอ.ยก.นย.

  - ผบ.กรม ร.๒ พล.นย.

  - ผบ.กรม ร.๓ พล.นย.

  - รอง ผอ.สบส.กพ.ทร.

  - ผบ.ศฝ.นย.

  - รอง ผบ.นย.

  ตำแหน่งพิเศษ

  - นายทหารราชองครักษ์เวร 

  - นายทหารพิเศษประจำ กองบังคับการ กรมทหารราบที่ ๑ รักษาพระองค์ กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน