พลเรือตรี อุทัย ยังวิลัย

 • พลเรือตรี อุทัย ยังวิลัย

 • รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน

 • 17 ธันวาคม 2508
 • สมรส
 • สุวรรณี ยังวิลัย
 • 2 คน
 •  

  การศึกษา

  - หลักสูตร 2 ปี รร.เตรียมทหาร  

  - ปริญญาตรี นนร. หลักสูตร 5 ปี

  - หลักสูตรชั้นนายเรือ นย.

  นายทหารปฏิบัติการจิตวิทยา

  - ส่งทางอากาศนาวิกโยธิน

  ชั้นนายร้อย เหล่า ป.

  เสนาธิการทหารบก

  ระบบสนับสนุนการส่งกำลังบำรุงร่วม (ILS)

  นายทหารส่งกำลังบำรุง ระดับผู้บริหาร

  นายทหารกำลังพล

  เสนาธิการทหาร

  ตำแหน่ง

  - นลว.ผท.ตอนลาดตระเวนและแผนที่ ร้อย.ปบค.๒ พัน.ปบค.๒ กรม ป.พล.นย.- รรก.ผช.ฝยก.พัน.ร.๑ กรม ร.๑ นย.

  - ผช.นยก.บก.พัน.ปบค.๑ กรม ป.พล.นย.

  - ผบ.ร้อย.ปบค.๑ พัน.ปบค.๑ กรม ป.พล.นย. 

  - อจช.แผนกวิชายุทธวิธี กวท.รร.ตท.ยศ.ทหาร

  - ผบ.ร้อย.บก.และบริการ พัน.ปกค.กรม ป.พล.นย.

  - นกบ.บก.กรม ป.พล.นย.

  ประจำ นย. และ รรก.นยก.บก.กรม ป.พล.นย. อีกตำแหน่งหนึ่ง

  ประจำ นย. และ รรก.ผบ.ร้อย.บก.กรม ป.พล.นย. อีกตำแหน่งหนึ่ง

  - ผบ.พัน.ปกค.กรม ป.พล.นย.

  - เสธ.กรม ป.พล.นย.

  - นายทหารปฏิบัติราชการพิเศษ กพ.ทร.

  ประจำ นย. และ รรก.เสธ.กรม ป.พล.นย. อีกตำแหน่งหนึ่ง

  ประจำ นย. และ รรก.หน.ส่งกำลังบำรุง บก.ศฝ.นย. อีกตำแหน่งหนึ่ง

  - หน.การกีฬา กกพศ.ฐท.สส. 

  - ประจำ นย. และ รรก.ผบ.พัน.ขส.กรม สน.พล.นย. อีกตำแหน่งหนึ่ง

  - รอง ผบ.กรม ป.พล.นย.

  - หก.กอง สน.ศฝ.นย. 

  - รอง ผอ.กพ.นย. 

  - นายทหารปฏิบัติการประจำ กพ.ทร.

  - ผอ.กบ.นย.

  - รอง เสธ.นย.

  - เสธ.นย.

  - รอง ผบ.นย.