ผู้บริหาร

นาวาเอก

วงศ์ดนัย ปานนิ่ม

ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจทหารพรานนาวิกโยธิน

นาวาเอก

นพโรจน์ สิริปริยพงศ์

รองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจทหารพรานนาวิกโยธิน

นาวาโท

สุรชัย เบ้ารักษา

หัวหน้าส่วนการฝึกและศึกษา

นาวาเอก

ปรัชญา หาญเทียม

หัวหน้าชุดควบคุมทหารพรานนาวิกโยธินที่ ๑

ว่าที่ นาวาเอก

ลำพอง ทองสงค์

หัวหน้าชุดควบคุมทหารพรานนาวิกโยธินที่ ๒

นาวาเอก

ยศพัทธ์ พูลเกษม

หัวหน้าชุดควบคุมทหารพรานนาวิกโยธินที่ ๓

นาวาเอก

ศราวุธ บุตรเสรีชัย

หัวหน้าชุดควบคุมทหารพรานนาวิกโยธินที่ ๔

ข่าวสารจากผู้บังคับบัญชา ทั้งหมด