ผู้บริหาร

นาวาเอก

ชยุต ฉัตรอิสรกุล

ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจทหารพรานนาวิกโยธิน

นาวาเอก

จงกล หอมจันทร์

รองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจทหารพรานนาวิกโยธิน

นาวาโท

ดุษฏี ภู่เจริญ

หัวหน้าส่วนการฝึกและศึกษา

นาวาเอก

วิรัตน์ ตะโจปะรัง

หัวหน้าชุดควบคุมทหารพรานนาวิกโยธินที่ ๑

นาวาเอก

อดิเรก บัวเย็น

หัวหน้าชุดควบคุมทหารพรานนาวิกโยธินที่ ๒

นาวาเอก

ธวัชชัย กลางคำ

หัวหน้าชุดควบคุมทหารพรานนาวิกโยธินที่ ๓

นาวาเอก

ศราวุธ บุตรเสรีชัย

หัวหน้าชุดควบคุมทหารพรานนาวิกโยธินที่ ๔

ข่าวสารจากผู้บังคับบัญชา ทั้งหมด