ผู้บริหาร

นาวาเอก

วรวุฒิ ศิลป์ประกอบ

ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจทหารพรานนาวิกโยธิน

นาวาเอก

พจน์รัฐ พ่วงรักษ์

รองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจทหารพรานนาวิกโยธิน

นาวาโท

มนัส เฝ้าถนอม

หัวหน้าส่วนการฝึกและศึกษา

นาวาเอก

เป็นธรรม ปัทมชินาลัย

หัวหน้าชุดควบคุมทหารพรานนาวิกโยธินที่ ๑

นาวาเอก

ลำพอง ทองสงค์

หัวหน้าชุดควบคุมทหารพรานนาวิกโยธินที่ ๒

นาวาเอก

ยศพัทธ์ พูลเกษม

หัวหน้าชุดควบคุมทหารพรานนาวิกโยธินที่ ๓

นาวาเอก

ก้องภพ สวัสดิ์พาณิชย์

หัวหน้าชุดควบคุมทหารพรานนาวิกโยธินที่ ๔

ข่าวสารจากผู้บังคับบัญชา ทั้งหมด