ผู้บริหาร

นาวาเอก

ชนก สนทราพรพล

ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจทหารพรานนาวิกโยธิน

นาวาเอก

ธรรมนูญ วรรณา

รองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจทหารพรานนาวิกโยธิน

นาวาโท

พานุรัตน์ อุ่นญาติ

หัวหน้าส่วนการฝึกและศึกษา

นาวาเอก

ศิริศักดิ์ เผ่าเมือง

หัวหน้าชุดควบคุมทหารพรานนาวิกโยธินที่ ๑

นาวาเอก

เอกนรินทร์ จิรวงศ์นุสรณ์

หัวหน้าชุดควบคุมทหารพรานนาวิกโยธินที่ ๒

นาวาเอก

แทน ทองรับแก้ว

หัวหน้าชุดควบคุมทหารพรานนาวิกโยธินที่ ๓

นาวาเอก

สุรเจษฐ์ พาชีรัตน์

หัวหน้าชุดควบคุมทหารพรานนาวิกโยธินที่ ๔

ข่าวสารจากผู้บังคับบัญชา ทั้งหมด