นาวาโท สุรชัย เบ้ารักษา

  • นาวาโท สุรชัย เบ้ารักษา

  • หัวหน้าส่วนการฝึกและศึกษา

  • โสด
  • -
  • -
  • -