๑. กระบวนการเตรียม
ความพร้อมด้านบุคคลากร
๒. กระบวนการเตรียม
ความพร้อมด้านยุทโธปกรณ์
๓. กระบวนการเตรียม
ความพร้อมด้านยุทธวิธี
๑.๑ กระบวนการผลิตกำลังพล
๑.๑.๑ การผลิตนักเรียนจ่า เหล่านาวิกโยธิน

๑. การผลิตนักเรียนจ่า เหล่านาวิกโยธิน

   
๑.๒ กระบวนการฝึกอบรมทางทหาร
๑.๒.๑ การฝึกอบรมขั้นพื้นฐาน ทหารกองประจำการ

๒.การฝึกอบรมเบื้องต้นทั่วไป

๑.๒.๒ การฝึกอบรม หลักสูตรตามสาขาการปฏิบัติการ

๓.สาขาทหารราบ
๔. สาขาทหารปืนใหญ่
๕. สาขาทหารช่าง
๖. สาขาการลาดตระเวนและการปฏิบัติการพิเศษ
๗. สาขาทหารสื่อสาร
๘. สาขาทหารพราน

   
๑.๓ กระบวนการพัฒนากำลังพล
๑.๓.๑ การพัฒนากำลังพลตามแนวทางการรับราชการ

๙.หลักสูตรเลื่อนฐานะ จ่า/พันจ่า
๑๐.หลักสูตรเลื่อนฐานะ พันจ่า/นายทหาร
๑๑.หลักสูตรชั้นนายเรือ
๑๒.หลักสูตรขั้นนายนาวา

   
๒.๑ การปรนนิบัติบำรุง
๒.๑.๑ อาวุธประจำกาย

๑๓.การปรนนิบัติบำรุงอาวุธประจำกาย

๒.๑.๒ อาวุธยุทโธปกรณ์ และยานพาหนะ

๑๔. การปรนนิบัติบำรุงอาวุธยุทโธปกรณ์ และยานพาหนะ
๒.๒ การซ่อมบำรุง
๒.๒.๑ อาวุธประจำกาย

๑๕. การซ่อมบำรุงอาวุธประจำกาย

๒.๒.๒ อาวุธยุทโธปกรณ์ และยานพาหนะ

๑๖.การซ่อมบำรุงอาวุธยุทโธปกรณ์ และยานพาหนะ

   
 
๓.๑ กระบวนการพัฒนา/ทบทวนหลักนิยม
๓.๑.๑ การพัฒนา/ทบทวนหลักนิยมในการปฏิบัติงาน

๑๗.เหล่าทหารราบ
๑๘. เหล่าทหารปืนใหญ่
๑๙. เหล่าทหารสื่อสาร
๒๐. เหล่าทหารช่าง
๒๑. การยุทธสะเทินน้ำสะเทินบก

๓.๒ กระบวนการเตรียมยุทธวิธีของกำลังนาวิกโยธิน
๓.๒.๑ การฝึกทบทวนความพร้อม
          ก่อนการส่งมอบกำลังไปปฏิบัติการ

๒๒. การฝึกผลัดเปลี่ยน ฉก.นย.ทร.
๒๓. การฝึกผลัดเปลี่ยน นรข.

๓.๒.๒ การฝึกยุทธวิธีทางบก ตามสาขาอาชีพ

๒๔. การฝึกยุทธวิธีเหล่าทหารราบ
๒๕. การฝึกยุทธวิธีเหล่าทหารปืนใหญ่
๒๖. การฝึกยุทธวิธีเหล่าทหารม้า
๒๗. การฝึกยุทธวิธีเหล่าทหารช่าง
๒๘. การฝึกยุทธวิธีเหล่าทหารสื่อสาร
๒๙. การฝึกยุทธวิธีทหารลาดตระเวน
๓๐. การฝึกฟื้นฟู ทพ.นย.
๓๑. การฝึกยุทธวิธีทหารขนส่ง
๓๒. การฝึกยุทธวิธีเจ้าหน้าที่สายแพทย์

๓.๒.๓ การฝึกระดับกรม ๓๓. การฝึกระดับกรม ร.คทร.
๓๔. การฝึกระดับกรมผสม
   
 
   
   
การจัดการความรู้ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน
จัดทำโดย
ฝ่าย กรรมวิธีข้อมูล หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน โทร. ๖๑๐๗๐, ๖๑๐๗๑