๑. กระบวนการเตรียม
ความพร้อมด้านบุคคลากร
๒. กระบวนการเตรียม
ความพร้อมด้านยุทโธปกรณ์
๓. กระบวนการเตรียม
ความพร้อมด้านยุทธวิธี
ประชาสัมพันธ์
ด้านการบริหารจัดการ ดำเนินการพัฒนาคุณภาพบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ตามแนวทางของคณะทำงานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ กองทัพเรือ เพื่อมุ่งสู่การเป็นองค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูง มีความเป็นเลิศด้านการบริหารจัดการ ตามมาตรฐานสากล มีการจัดทำขั้นตอนการปฏิบัติงาน (work flow)
และคู่มือการปฏิบัติงาน (work manual) ของกระบวนการสร้างคุณค่าและกระบวนการสนับสนุนตามพันธกิจหลัก (core business) ของหน่วย รวมทั้งมีการบริหารจัดการองค์ความรู้ (knowledge management : KM) ภายในองค์กร เพื่อสร้างนวัตกรรมในการปฏิบัติงานจนสามารถได้รับรางวัลการพัฒนาคุณภาพการบริหารจขัดการภาครัฐดีเด่น และได้รับรางวัลการจัดการองค์ความรู้ (KM) ของหน่วยระดับดีเด่น
เมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๙ 
พลเรือเอก ณะ  อารีนิจ ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานพิธีมอบรางวัลการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)
ณ ห้องประชุมชั้น ๖ อาคารส่วนบัญชาการกองทัพเรือ
พื้นที่วังนันทอุทยาน ถนนอิสรภาพ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร
โดยมี พลเรือโท รัตนะ  วงษาโรจน์ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน 
ร่วมพิธีรับรางวัลเกียติยศในครั้งนี้ด้วย

 

เมื่อวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๙
พลเรือเอก ณะ อารีนิจ ผู้บัญชาการทหารเรือ
  เป็นประธานเปิดงาน “วันแห่งการจัดการความรู้ ของกองทัพเรือ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙”  
ณ ห้องเจ้าพระยา หอประชุมกองทัพเรือ
ในส่วนของหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน
ได้มอบหน้าที่ให้ พลเรือตรี สันติ เปาอินทร  เสนาธิการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เป็นผู้แทนร่วมพิธีฯ
โดยหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ได้รับรางวัลการจัดการความรู้ของกองทัพเรือ ระดับก้าวหน้า  เสนาธิการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เป็นผู้รับมองรางวัล

 

   
   
   
การจัดการความรู้ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน
จัดทำโดย
ฝ่าย กรรมวิธีข้อมูล หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน โทร. ๖๑๐๗๐, ๖๑๐๗๑