๑. กระบวนการเตรียม
ความพร้อมด้านบุคคลากร
๒. กระบวนการเตรียม
ความพร้อมด้านยุทโธปกรณ์
๓. กระบวนการเตรียม
ความพร้อมด้านยุทธวิธี

เป้าหมายของหน่วยบัญชาการนาวิกโยธินตาม Core Busines

 

มีหน้าที่จัดและเตรียมกำลังฝ่ายนาวิกโยธินอำนวยการฝึกหน่วยในบังคับบัญชา
ให้มีสมรรถภาพและพร้อมที่จะทำการรบได้เป้าหมายของหน่วยบัญชาการนาวิกโยธินตาม Core Business
สามารถแบ่งการเตรียมความพร้อมออกเป็น ๓ ด้าน    

๑. การเตรียมความพร้อมด้านบุคลากร ประกอบด้วย การผลิตกำลังพล การฝึกอบรมทางทหาร และการพัฒนากำลังพล
๒. การเตรียมความพร้อมด้านยุทโธปกรณ์ ประกอบด้วย การซ่อมบำรุง ยุทโธปกรณ์ประจำกายระดับผู้ใช้ การซ่อมบำรุงยุทโธปกรณ์ประจำหน่วยระดับผู้ใช้ 
๓. การเตรียมความพร้อมด้านยุทธวิธี ประกอบด้วย การพัฒนา/ทบทวนหลักนิยม และการเตรียมยุทธวิธีของกำลังนาวิกโยธิน

  คำสั่ง การจัดการความรู้ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ปี ๒๕๖๐
  แนวทางการจัดการความรู้ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ปี ๒๕๖๐
   
   
การจัดการความรู้ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน
จัดทำโดย
ฝ่าย กรรมวิธีข้อมูล หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน โทร. ๖๑๐๗๐, ๖๑๐๗๑