๑. กระบวนการเตรียม
ความพร้อมด้านบุคคลากร
๒. กระบวนการเตรียม
ความพร้อมด้านยุทโธปกรณ์
๓. กระบวนการเตรียม
ความพร้อมด้านยุทธวิธี

แผนการจัดการความรู้ ของ นย. ปี 59

•ส่งเสริมบุคลากรด้านการจัดการความรู้ บูรณาการการจัดการความรู้เข้ากับกระบวนการปฏิบัติงาน
•การดำเนินงาน KM 59 เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ตามแนวทางของกองทัพเรือ
•สัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การนำแผน KM สู่การปฏิบัติ”
•การให้ความรู้ ความเข้าใจ เรื่องการจัดความรู้แก่ นขต.นย.
•นย.มีผู้ส่งเสริม/เชี่ยวชาญการจัดการความรู้ (KM Fa) เพิ่มขึ้น
•มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างหน่วยงาน
•การติดตามการจัดการความรู้ ของ นขต.นย. 
     –การตรวจสอบจากรายงานของหน่วย
     –การ Site visit
•การแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และยกย่องชมเชย – จัดงาน KM Day นย.
•บูรณาการการจัดการความรู้ของ นย.ให้เข้าไปกับงานประจำ
     –การค้นหาวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศในทุกกระบวนการของ นย.
     – องค์ความรู้จากวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศของ หน่วย อย่างน้อย 3 เรื่อง
     –การจัดหมวดหมู่องค์ความรู้
     –การมีทำเนียบผู้เชี่ยวชาญ
•ปรับปรุงระบบสารสนเทศเพื่อการจัดความรู้
   
   
   
การจัดการความรู้ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน
จัดทำโดย
ฝ่าย กรรมวิธีข้อมูล หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน โทร. ๖๑๐๗๐, ๖๑๐๗๑