๑. กระบวนการเตรียม
ความพร้อมด้านบุคคลากร
๒. กระบวนการเตรียม
ความพร้อมด้านยุทโธปกรณ์
๓. กระบวนการเตรียม
ความพร้อมด้านยุทธวิธี

นโยบายผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน

วิสัยทัศน์

- เป็นหน่วยกำลังรบหลักของกองทัพเรือ ที่มีความพร้อมและบทบาทนำในการปฏิบัติการยุทธสะเทินน้ำสะเทินบก ด้วยการบริหารจัดการที่เป็นเลิศ ภายใต้การนำของกองทัพเรือ

กรอบทิศทาง

- เตรียมกำลังรบให้กับกองทัพเรือที่มีการปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพให้ได้ในปี ๖๗

นโยบายด้านกาลังพล  

– มีการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐาน เพื่อเป็นรากฐานสู่การเป็น “มืออาชีพ”
– ปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงานตามพันธกิจ อย่างเป็นระบบ
– มีการประเมินองค์ความรู้ ร่างกาย และจิตใจกำลังพล และการบริหารจัดการอันเป็นที่ยอมรับ เพื่อนำข้อมูลมาปรับปรุง/พัฒนาการปฏิบัติงานให้เป็นมาตรฐานภายในปี ๕๙

   
วิสัยทัศน์ KM ของ นย.
เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ในการสนับสนุนการรบทางบกให้กับกองทัพเรือ พัฒนา ปรับปรุง กำลังพล ยุทโธปกรณ์  ยุทธวิธี  ให้มีความทันสมัยและเป็นเลิศ ก้าวทันเทคโนโลยี พร้อมรองรับภัยคุกคามทุกรูปแบบ ได้อย่างรวดเร็วและเป็นมืออาชีพ
   
   
   
การจัดการความรู้ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน
จัดทำโดย
ฝ่าย กรรมวิธีข้อมูล หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน โทร. ๖๑๐๗๐, ๖๑๐๗๑