๑. กระบวนการเตรียม
ความพร้อมด้านบุคคลากร
๒. กระบวนการเตรียม
ความพร้อมด้านยุทโธปกรณ์
๓. กระบวนการเตรียม
ความพร้อมด้านยุทธวิธี

ขอบเขตการจัดการความรู้ของ นย. ปี 59

•จัดเตรียมและฝึกอบรมกำลังทหารนาวิกโยธินให้มีประสิทธิภาพและพร้อมที่จะปฏิบัติภารกิจ
•จัดเตรียมและฝึกอบรมกำลังทหารนาวิกโยธินให้ปฏิบิติการยุทธสะเทินน้ำสะเทินบก การรบทางบก และการรบพิเศษ
•จัดเตรียมและฝึกอบรมกำลังทหารนาวิกโยธิน เพื่อการรักษาความปลอดภัยแก่พื้นที่ฐานที่ตั้งหน่วยทหารของกองทัพเรือ ณ ที่ตั้งปกติบนบก
•ดำเนินการเกี่ยวกับวิทยาการของทหารนาวิกโยธิน ได้แก่ การกำหนดหลักนิยม การวิจัยและพัฒนาการจัดทำตำราและแบบฝึก เป็นต้น
 
แนวทางปฏิบัติในการดำเนินงานการจัดการความรู้

จัดทำแผนการจัดการความรู้ของนย.ให้สอดคล้องกับตามแนวทางตามแผนการจัดการความรู้ ของ ทร.ปี 59 และนโยบายด้านกำลังพลของ ทร.ประจำปี งป.59 โดยบูรณาการกระบวนการจัดการความรู้และกระบวนการบริหารจัดการเปลี่ยนแปลงไว้ในแผนเดียวกัน โดยจัดการความรู้ที่ส่งผลต่อการบรรลุประเด็นยุทธศาสตร์ ทร. และ การกำหนดเป้าหมายของหน่วยพิจารณาจากพันธกิจ (Core Business) และการเพิ่มประสิทธิภาพต่อกระบวนงานหลักของหน่วย

พัฒนากลไกและเครื่องมือสนับสนุนการจัดการความรู้

จัดกิจกรรมสร้างความรู้ความเข้าใจและพัฒนาทักษะการจัดการความรู้ เพื่อพัฒนาศักยภาพทีมการจัดการความรู้ในทุกระดับของหน่วย

ส่งเสริมการถ่ายทอดความรู้ จัดเก็บ/รวบรวม/แลกเปลี่ยนและต่อยอดองค์ความรู้เพื่อพัฒนางานให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสู่แนวทาง/
วิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศและมุ่งสู่นวัตกรรม
สื่อสารและส่งเสริมให้เกิดการสร้างการเรียนรู้ และสนับสนุนองค์ความรู้ เครื่องมือ เทคนิคการจัดการความรู้ต่าง ๆ เชื่อมโยงการจัดการความรู้ให้เป็นส่วนหนึ่งของเครื่องมือในการปฏิบัติงานตามโครงการและกิจกรรมของทุกหน่วยงาน

การจัดทำวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ/นวัตกรรมเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์

จัดเก็บความรู้หรือเทคนิคการทำงานที่ดีตามกลุ่มองค์ความรู้หลักของ ทร. แล้วสังเคราะห์เป็นองค์ความรู้หรือกระบวนงานที่มีประสิทธิภาพ ในการทำงานเรื่องใดเรื่องหนึ่งแล้ว พัฒนากระบวนงานดังกล่าวจัดทำเป็นแนวทาง/วิธีปฏิบัติที่เป็นเป็นเลิศของบุคลากร/หน่วย (Best Practice)

เผยแพร่สื่อ แนวทาง/วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (อาจอยู่ในรูปแบบคู่มือ สื่อการเรียนเรียนรู้  คลิป เสียง เป็นต้น) ส่งเสริมให้บุคลากรนำไปใช้ปรับปรุงงานหรือเรียนรู้เพื่อพัฒนางาน

การพัฒนาคลังความรู้ออนไลน์และส่งเสริมการใช้ประโยชน์

พัฒนาระบบการจัดเก็บองค์ความรู้และแนวทาง/วิธีการปฏิบัติที่เป็นเป็นเลิศในการนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนางาน

ประชาสัมพันธ์และสร้างแรงจูงใจในการใช้ประโยชน์จากคลังความรู้ของ ทร.และหน่วยงานของ ทร.

   
   
   
   
การจัดการความรู้ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน
จัดทำโดย
ฝ่าย กรรมวิธีข้อมูล หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน โทร. ๖๑๐๗๐, ๖๑๐๗๑