โครงการ หมอเดินเท้าเข้าชุมชน ๑ วัน ๑ ครอบครัว ชปศ.๖๑๓ฯ ๒๔ สิงหาคม ๖๕

Release Date : 25-08-2022 10:40:00
โครงการ หมอเดินเท้าเข้าชุมชน ๑ วัน ๑ ครอบครัว ชปศ.๖๑๓ฯ   ๒๔ สิงหาคม ๖๕

#วันที่ ๒๔ ส.ค.๖๕ เวลา ๐๙๐๐ ชปศ.๖๑๓ฯ จัดกำลังพลและเจ้าหน้าที่พยาบาลพร้อมกำลังพลจิตอาสา ออกพบปะ เยี่ยมเยียน ตรวจสุขภาพ และแนะนำการดูแลรักษาสุขภาพเบื้องต้นแก่ผู้สูงอายุ พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์แนะนำให้ความรู้ และเน้นย้ำให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด - ๑๙) อย่างเคร่งครัด ตามโครงการ หมอเดินเท้าเข้าชุมชน ๑ วัน ๑ ครอบครัว โดยได้เข้าเยี่ยมครอบครัว นางบัวพา คำหาร อายุ ๘๐ ปี อยู่บ้านเลขที่ ๒๐/๒ ม.๕ บ.โคกวัด ต.ขุนซ่อง อ.แก่งหางแมว จว.จันทบุรี