ผู้บริหาร

น.อ.

จักรกฤษณ์ สัมภวะผล

ผบ.ศปศ.๖๑

น.อ.

นพศิษฐ์ เพียรชอบ

รอง ผบ.ศปศ.๖๑

ว่าที่ ร.ท.

เอนก บัวประทุม

นกพ.ศปศ.๖๑

ว่าที่ ร.ท.

สมศักดิ์ เพ็ชรสัจจะ

นขว.ศปศ.๖๑

น.ต.

วีรชัย นาคสวัสดิ์

นกบ.ศปศ.๖๑

น.ต.

อุดมศักดิ์ สินเขียว

นกง.ศปศ.๖๑

ร.อ.

ศุภเกียรติ ศุภกา

นายแพทย์ ศปศ.๖๑

ร.ต.

ภิรมย์ บุตรงาม

หน.ชขสท.ศปศ.๖๑

ร.อ.

เฉลิมเกียรติ คนแรง

หน.ชปศ.๖๑๓ ฯ

ว่าที่ ร.ท.

สุวรรณ ชูวงศ์

หน.ชปศ.๖๑๔ ฯ

ร.ต.

อิทธิกร เข่งสมุทร

หน.ชปศ.๖๑๕ ฯ

ร.ต.

วราพจน์ วรรณกลาง

หน.ชปศ.๖๑๗ ฯ

ข่าวสารจากผู้บังคับบัญชา ทั้งหมด