ปรับปรุง ซ่อมแซมที่พักอาศัย ให้กับผู้ยากไร้และด้อยโอกาส เมื่อวันที่ ๒ พ.ค.๖๕ ชปศ.๖๑๓ฯ

Release Date : 05-05-2022 07:45:00
ปรับปรุง  ซ่อมแซมที่พักอาศัย  ให้กับผู้ยากไร้และด้อยโอกาส    เมื่อวันที่ ๒ พ.ค.๖๕  ชปศ.๖๑๓ฯ

#วันที่ ๒ พ.ค.๖๕ เวลา ๐๘๐๐ ชปศ.๖๑๓ ฯ จัดกำลังพลร่วมกับสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล ม.๙ ต.สามพี่น้อง อ.แก่งหางแมว จว.จันทบุรี และประชาชนในพื้นที่ ดำเนินการก่อสร้างและปรับปรุงที่พักอาศัยให้กับนายเทียม สายสิทธิ อายุ ๖๙ ปี อยู่บ้านเลขที่ ๒๘ ม.๙ บ.เหมืองแร่ ต.สามพี่น้อง อ.แก่งหางแมว จว.จันทบุรี ตามโครงการของมูลนิธิศุภรรณนิมิต ประจำปี ๒๕๖๕ เพื่อปรับปรุง ซ่อมแซมที่พักอาศัยให้กับผู้ยากไร้และด้อยโอกาส อีกทั้งยังเป็นการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น การก่อสร้างได้ดำเนินการไปแล้วประมาณ ๒๐%