:: ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซด์ ศูนย์ปฏิบัติการพิเศษที่ ๖๑ ::


หน้าแรกประวัติและภารกิจวิสัยทัศน์/พันธกิจที่ตั้งหน่วยทำเนียบผู้บังคับบัญชาทำเนียบอดีตผู้บังคับบัญชาการปฏิบัติที่สำคัญแผนการดำเนินโครงการ งป.๕๒

 

๑.โครงการเสริมสร้างเครือข่ายภาคประชาชนตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ศปศ.๖๑ อย่างยั่งยืน

๒.โครงการฝึกอบรมลูกเสือชายแดน ๓ รุ่น ๆ ละ ประมาณ ๖๐ คน

๓.โครงการสนับสนุนอุปกรณ์การศึกษาให้กับนักเรียน

 


http://www.mod.go.th/http://www.rta.mi.th/ http://www.navy.mi.th/http://www.rtaf.mi.th/index.asp http://www.royalthaipolice.go.th/ http://www.navy.mi.th/marines/http://www.thaimardiv.org/ศูนย์การฝึกหน่วยบัญชาการนาวิกโยธินกรมรักษาความปลอดภัย หน่วยบัญชาการนาวิกโยธินกองร้อยปฏิบัติการจิตวิทยา หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน กองกำลังป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราดหน่วยเฉพาะกิจทหารพรานนาวิกโยธิน

 


ศูนย์ปฏิบัติการพิเศษที่ ๖๑ (ศปศ.๖๑)
บ้านคลองตานี ตำบลทับไทร อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี ๒๒๑๔๐
โทร.๐๓๙-๔๔๗๑๔๕