:: ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซด์ ศูนย์ปฏิบัติการพิเศษที่ ๖๑ ::


หน้าแรกประวัติและภารกิจทำเนียบผู้บังคับบัญชาทำเนียบอดีตผู้บังคับบัญชาการปฏิบัติที่สำคัญแผนการดำเนินโครงการ งป.๕๒กิจกรรมประชาสัมพันธ์ประจำเดือน

 


น.อ.วุฒิไกร ปั้นดี
ผบ.ศปศ.๖๑

น.อ.ยงยุทธ ผอบนาค
รอง ผบ.ศปศ.๖๑

ฝ่ายอำนวยการ ศูนย์ปฏิบัติการพิเศษที่ ๖๑


น.ต.ปรีชา เวชกามา
นายทหารฝ่ายกำลังพล


ร.อ.เชิดเกียรติ วงษ์ชารี
นายทหารฝ่ายการข่าว


น.ต.เรวัติ พันธ์วงษ์
นายทหารฝ่ายยุทธการ

     


ร.อ.ไกรเนตร พานพรม
นายทหารฝ่ายกำลังบำรุง


น.ต.สมชาย หมื่นสท้าน
นายหทารฝ่ายการงิน

     


ร.อ.ธนพงษ์ พงษ์มี
นายหทารฝ่ายการแพทย์

--------------------------------------------------------------
หน่วยขึ้นตรง ศูนย์ปฏิบัติการพิเศษที่ ๖๑

ร.ท.สมบุญ ประคองศรี
หน.ชปศ.๖๑๓ฯร.อ.คลาด อาสนะ
หน.ชปศ.๖๑๔ฯว่าที่ ร.ต.สุรพล ช่วยชู
หน.ชปศ.๖๑๕ฯ

     

ว่าที่ ร.ท.สุปัน สิงห์จาน
หน.ชปศ.๖๑๗ฯ


ร.ท.ณรงค์ ศิริสมบัติ
หน.ชุดข่าวสารเคลื่อนที่ฯ


http://www.mod.go.th/http://www.rta.mi.th/ http://www.navy.mi.th/http://www.rtaf.mi.th/index.asp http://www.royalthaipolice.go.th/ http://www.navy.mi.th/marines/http://www.thaimardiv.org/ศูนย์การฝึกหน่วยบัญชาการนาวิกโยธินกรมรักษาความปลอดภัย หน่วยบัญชาการนาวิกโยธินกองร้อยปฏิบัติการจิตวิทยา หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน กองกำลังป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราดหน่วยเฉพาะกิจทหารพรานนาวิกโยธิน

 


ศูนย์ปฏิบัติการพิเศษที่ ๖๑ (ศปศ.๖๑)
บ้านคลองตานี ตำบลทับไทร อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี ๒๒๑๔๐
โทร.๐๓๙-๔๔๗๑๔๕