น.อ.พงษ์ศักดิ์ ทองไสย ผบ.กรม ร.๓ พล.นย./ผบ.ฉก.นย.ทร./ผบ.ฉก.นย.ภต.พร้อมด้วย ฝ่ายอำนวยการ พบปะสื่อมวลชนจังหวัดนราธิวาส ทุกแขนง ในกิจกรรม “พัฒนาสัมพันธ์ ร่วมกันสร้างสันติสุข” ณ สโมสรเกยหาด ค่ายจุฬาภรณ์ ต.โคกเคียน อ.เมืองนราธิวาส จว.นราธิวาส

Release Date : 27-10-2022 00:00:00
น.อ.พงษ์ศักดิ์ ทองไสย ผบ.กรม ร.๓ พล.นย./ผบ.ฉก.นย.ทร./ผบ.ฉก.นย.ภต.พร้อมด้วย ฝ่ายอำนวยการ พบปะสื่อมวลชนจังหวัดนราธิวาส ทุกแขนง ในกิจกรรม “พัฒนาสัมพันธ์ ร่วมกันสร้างสันติสุข” ณ สโมสรเกยหาด ค่ายจุฬาภรณ์ ต.โคกเคียน อ.เมืองนราธิวาส จว.นราธิวาส

เมื่อ ๒๗ ต.ค.๖๕ เวลา ๑๗๓๐ น.อ.พงษ์ศักดิ์ ทองไสย ผบ.กรม ร.๓ พล.นย./ผบ.ฉก.นย.ทร./ผบ.ฉก.นย.ภต.พร้อมด้วย ฝ่ายอำนวยการ พบปะสื่อมวลชนจังหวัดนราธิวาส ทุกแขนง ในกิจกรรม “พัฒนาสัมพันธ์ ร่วมกันสร้างสันติสุข” ณ สโมสรเกยหาด ค่ายจุฬาภรณ์ ต.โคกเคียน อ.เมืองนราธิวาส จว.นราธิวาส เพื่อเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยทหารกับสื่อมวลชนในพื้นที่ และสร้างจิตวิทยามวลชน ตามยุทธศาสตร์พระราชทาน “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” รวมถึงสร้างความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ ตลอดจนเพื่อเป็นการขอบคุณสื่อมวลชนที่ได้สนับสนุนเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสารการปฏิบัติงานของหน่วยที่ผ่านมาให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบเป็นอย่างดี

ในโอกาสเดียวกันนี้ น.อ.พงษ์ศักดิ์ ทองไสย ผบ.กรม ร.๓ พล.นย./ผบ.ฉก.นย.ทร./ผบ.ฉก.นย.ภต.เป็นประธานมอบประกาศเกียรติคุณยกย่องชมเชยให้แก่ ร.ต.หญิง สมพร สุวลักษณ์ ผบ.มว.ทพ.หญิง ฉก.ทพ.นย.ทร.ที่ได้ประกอบคุณงามความดีในการช่วยเหลือและปฐมพยาบาลเบื้องต้นน.ส.แอเสาะ แซมะ อาศัยอยู่บ้านเลขที่ ๙๑/๒ หมู่ ๑ ต.ลุโบะสาวอ อ.บาเจาะ จว.นราธิวาส ซึ่งประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์ เมื่อวันที่ ๒๐ ต.ค.๖๕ ที่ผ่านมา ก่อนนำส่งโรงพยาบาลบาเจาะ อ.บาเจาะ จว.นราธิวาส เพื่อให้การรักษาพยาบาลต่อไป การกระทำดังกล่าวของ ร.ต.หญิง สมพร สุวลักษณ์ อยู่ท่ามกลางสายตาของประชาชนที่ประสบเหตุ แสดงให้เห็นถึงความเสียสละ และมีจิตสาธารณะในการเข้าช่วยเหลือผู้ประสบเหตุได้อย่างทันท่วงที สร้างความประทับใจให้กับผู้พบเห็นเหตุการณ์เป็นอย่างมาก ต่างชื่นชมในความกล้าหาญ และเด็ดเดี่ยว ถือเป็นแบบอย่างที่ดีของสังคมและได้สร้างภาพลักษณ์ที่ดีของหน่วยบัญชาการนาวิกโยธินและกองทัพเรือ ให้ปรากฏต่อสาธารณชนสมควรได้รับการยกย่องชมเชยและยึดถือเป็นแบบอย่างที่ดีต่อไป

  

  

  

  

  

  

  

  

รูปภาพที่เกียวข้อง
น.อ.พงษ์ศักดิ์ ทองไสย ผบ.กรม ร.๓ พล.นย./ผบ.ฉก.นย.ทร./ผบ.ฉก.นย.ภต.พร้อมด้วย ฝ่ายอำนวยการ พบปะสื่อมวลชนจังหวัดนราธิวาส ทุกแขนง ในกิจกรรม “พัฒนาสัมพันธ์ ร่วมกันสร้างสันติสุข” ณ สโมสรเกยหาด ค่ายจุฬาภรณ์ ต.โคกเคียน อ.เมืองนราธิวาส จว.นราธิวาส
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง