ผู้บริหาร

น.อ.

พงษ์ศักดิ์ ทองไสย

ผบ.กรม ร.๓ พล.นย.

น.อ.

สรรธาร บุตรแก้ว

รอง ผบ.กรม ร.๓ พล.นย.

น.อ.

พูนศักดิ์ บัวเนียม

รอง ผบ.กรม ร.๓ พล.นย.

น.ท.

นพนัย สวนเดิมบาง

เสธ.กรม ร.๓ พล.นย.

ข่าวสารจากผู้บังคับบัญชา ทั้งหมด