น.อ.พงษ์ศักดิ์ ทองไสย ผบ.กรม ร.๓ พล.นย. พร้อมด้วย ฝ่ายอำนวยการ เยี่ยมบำรุงขวัญ พร้อมกับมอบอุปกรณ์การแพทย์ เครื่องใช้จำเป็น และเครื่องอุปโภค – บริโภค เพื่อเป็นการช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ข้าราชการ บุตรหลานที่เจ็บป่วยเรื้อรัง และผู้สูงอายุ ๗๐ ปีขึ้นไป ในพื้นที่

Release Date : 14-10-2022 00:00:00
น.อ.พงษ์ศักดิ์ ทองไสย ผบ.กรม ร.๓ พล.นย. พร้อมด้วย ฝ่ายอำนวยการ เยี่ยมบำรุงขวัญ พร้อมกับมอบอุปกรณ์การแพทย์ เครื่องใช้จำเป็น และเครื่องอุปโภค – บริโภค เพื่อเป็นการช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ข้าราชการ บุตรหลานที่เจ็บป่วยเรื้อรัง และผู้สูงอายุ ๗๐ ปีขึ้นไป ในพื้นที่

เมื่อ ๑๔ ต.ค.๖๕ ระหว่างเวลา ๐๘๑๐ – ๑๐๐๐ น.อ.พงษ์ศักดิ์ ทองไสย ผบ.กรม ร.๓ พล.นย.พร้อมด้วย ฝ่ายอำนวยการ เยี่ยมบำรุงขวัญ พร้อมกับมอบอุปกรณ์การแพทย์ เครื่องใช้จำเป็น และเครื่องอุปโภค – บริโภค เพื่อเป็นการช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ข้าราชการ บุตรหลานที่เจ็บป่วยเรื้อรัง และผู้สูงอายุ ๗๐ ปีขึ้นไป ในพื้นที่ค่ายจุฬาภรณ์ จำนวน ๗ ราย ประกอบด้วย

๑. จ.อ.ชัยนรินทร์ หลีหมีน ป่วยเป็นโรค โปรตีนรั่วในตับ ไตวาย และกร้ามเนื้ออ่อนแรง

๒. น.ส.ณิชา เรือนทอง ป่วยเป็นโรคทางเดินหายใจผิดปกติต้องเจาะคอ

๓. นายเจษฎากร ศรีวงศ์ ป่วยเป็นโรคไตวายเรื้อรัง

๔. น.ส.ศิรภัสร ชื่นสระ ป่วยเป็นโรคเท้าขวาบวมคล้ายโรคเท้าช้าง

๕. นายสิทธิพล เรืองธนู ป่วยเป็นโรคไตวายเรื้อรัง

๖. นางเสงี่ยม แก่ขอ ผู้สูงอายุ

๗. นางเนย คงสำเร็จ ผู้สูงอายุ

ณ บ้านพักนายทหารชั้นประทวนในพื้นที่ ค่ายจุฬาภรณ์ต.โคกเคียน อ.เมืองนราธิวาส จว.นราธิวาส

  

  

  

  

รูปภาพที่เกียวข้อง
น.อ.พงษ์ศักดิ์ ทองไสย ผบ.กรม ร.๓ พล.นย. พร้อมด้วย ฝ่ายอำนวยการ เยี่ยมบำรุงขวัญ พร้อมกับมอบอุปกรณ์การแพทย์ เครื่องใช้จำเป็น และเครื่องอุปโภค – บริโภค เพื่อเป็นการช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ข้าราชการ บุตรหลานที่เจ็บป่วยเรื้อรัง และผู้สูงอายุ ๗๐ ปีขึ้นไป ในพื้นที่
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง