ผบ.ฉก.นย.ทร./ผบ.ฉก.นย.ภต. กล่าวต้อนรับและให้โอวาทเยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานที่ รุ่นที่ ๔ ตามโครงการเยาวชนรวมใจไทยเป็นหนึ่ง ประจำปี ๒๕๖๕

Release Date : 18-06-2022 00:00:00
ผบ.ฉก.นย.ทร./ผบ.ฉก.นย.ภต. กล่าวต้อนรับและให้โอวาทเยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานที่ รุ่นที่ ๔ ตามโครงการเยาวชนรวมใจไทยเป็นหนึ่ง ประจำปี ๒๕๖๕

เมื่อ ๑๘ มิ.ย.๖๕ เวลา ๐๘๐๐ น.อ.โยธิน ธนะมูล ผบ.ฉก.นย.ทร./ผบ.ฉก.นย.ภต. เป็นประธานกล่าวต้อนรับและให้โอวาทแก่เยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานที่ รุ่นที่ ๔ ตามโครงการเยาวชนรวมใจไทยเป็นหนึ่ง ประจำปี ๒๕๖๕ ณ ลานหน้า พระอนุสาวรีย์ พลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ค่ายจุฬาภรณ์ ต.โคกเคียน อ.เมืองนราธิวาส จว.นราธิวาส ในการนี้ มีเยาวชนจากโรงเรียนต่างๆ ในพื้นที่รับผิดชอบของ ฉก.นย.ทร./ฉก.นย.ภต. เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๓๐ คน โดยกิจกรรมดังกล่าว มีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการเปิดโลกทัศน์ให้แก่เยาวชน และสามารถนำความรู้ที่ได้รับมาปรับใช้ในพื้นที่ของตนเองต่อไป รวมทั้งปลูกฝังแนวความคิดการอยู่ร่วมกันภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรมที่ดีงาม โดยไม่แบ่งแยกชนชั้น ไม่แบ่งแยกศาสนา อยู่ร่วมกันด้วยความรัก ความสามัคคี ไว้ใจซึ่งกันและกัน อันจะนำไปสู่ความสันติสุขอย่างยั่งยืนในพื้นที่ตลอดไป

  

  

รูปภาพที่เกียวข้อง
ผบ.ฉก.นย.ทร./ผบ.ฉก.นย.ภต. กล่าวต้อนรับและให้โอวาทเยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานที่ รุ่นที่ ๔ ตามโครงการเยาวชนรวมใจไทยเป็นหนึ่ง ประจำปี ๒๕๖๕
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง