ประชุมคณะทำงานประสานงานเพื่อความร่วมมือในการขับเคลื่อนและบรูณาการงานด้านการพัฒนาในระดับจังหวัด(อ.บาเจาะ อ.ยี่งอ อ.เมืองนราธิวาส)

Release Date : 19-04-2022 00:00:00
ประชุมคณะทำงานประสานงานเพื่อความร่วมมือในการขับเคลื่อนและบรูณาการงานด้านการพัฒนาในระดับจังหวัด(อ.บาเจาะ อ.ยี่งอ อ.เมืองนราธิวาส)

เมื่อ ๑๙ เม.ย.๖๕  เวลา ๑๓๓๐ น.อ.ฐิตินันท์  ด้วงจันทร์  รอง ผบ.ฉก.นย.ทร. เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานประสานงานเพื่อความร่วมมือในการขับเคลื่อนและบรูณาการงานด้านการพัฒนาในระดับจังหวัด(อ.บาเจาะ อ.ยี่งอ อ.เมืองนราธิวาส) ประจำปี งป.๒๕๖๕ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ ณ ห้องประชุม ๑๐๑ บก.ฉก.นย.ทร. การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

    

รูปภาพที่เกียวข้อง
ประชุมคณะทำงานประสานงานเพื่อความร่วมมือในการขับเคลื่อนและบรูณาการงานด้านการพัฒนาในระดับจังหวัด(อ.บาเจาะ อ.ยี่งอ อ.เมืองนราธิวาส)
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง