น.อ.ฐิตินันท์ ด้วงจันทร์ รอง ผบ.ฉก.นย.ทร. เป็นผู้แทนฯ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (เหตุอุทกภัย)

Release Date : 20-04-2022 00:00:00
น.อ.ฐิตินันท์  ด้วงจันทร์  รอง ผบ.ฉก.นย.ทร. เป็นผู้แทนฯ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (เหตุอุทกภัย)

เมื่อ ๒๐ เม.ย.๖๕  เวลา ๐๙๓๐ ฉก.นย.ทร. โดย น.อ.ฐิตินันท์  ด้วงจันทร์  รอง ผบ.ฉก.นย.ทร. เป็นผู้แทน น.อ.โยธิน ธนะมูล ผบ.กรม ร.๓ พล.นย./ผบ.ฉก.นย.ทร./ผบ.ฉก.นย.ภต. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (เหตุอุทกภัย)  เพื่อให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติดังกล่าว ให้เป็นไปด้วยความถูกต้องตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย เงินทดรองราชการ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๖๒ และหลักเกณฑ์การใช้เงินทดรองราชการเพื่อ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมหลวงปรวรรตวรวิจิตร ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส โดยมี นายไพโรจน์  จริตงาม รอง ผวจ.นราธิวาส เป็นประธาน

  

  

รูปภาพที่เกียวข้อง
น.อ.ฐิตินันท์  ด้วงจันทร์  รอง ผบ.ฉก.นย.ทร. เป็นผู้แทนฯ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (เหตุอุทกภัย)
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง