ซักซ้อมแผนรักษาความปลอดภัยเมืองเศรษฐกิจ ๘ เมืองหลัก ประจำเดือน ก.พ.๖๕

Release Date : 09-03-2022 00:00:00
ซักซ้อมแผนรักษาความปลอดภัยเมืองเศรษฐกิจ ๘ เมืองหลัก ประจำเดือน ก.พ.๖๕

เมื่อ ๙ มี.ค.๖๕  ระหว่างเวลา ๐๙๐๐ – ๑๑๓๐ น.อ.พูนศักดิ์  บัวเนียม รอง ผบ.ฉก.นย.ทร./รอง ผบ.ฉก.นย.ภต. เป็นผู้แทน น.อ.โยธิน  ธนะมูล ผบ.ฉก.นย.ทร./ผบ.ฉก.นย.ภต. ตรวจการปฏิบัติการซักซ้อมแผนรักษาความปลอดภัยเมืองเศรษฐกิจ ๘ เมืองหลัก ประจำเดือน ก.พ.๖๕ โดยบูรณาการร่วมกำลัง ทั้งทหาร ตำรวจ อาสารักษาดินแดน กำนัน ผู้ใหญ่บ้านและอาสาสมัครประจำพื้นที่มาร่วมทำการซักซ้อมแผนให้มีขีดความสามารถในการรักษาความสงบเรียบร้อยภายในเขตเมืองเศรษฐกิจ/เทศบาล ณ เขตเทศบาลเมืองนราธิวาส จว.นราธิวาส การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

  

  

  

  

รูปภาพที่เกียวข้อง
ซักซ้อมแผนรักษาความปลอดภัยเมืองเศรษฐกิจ ๘ เมืองหลัก ประจำเดือน ก.พ.๖๕
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง