กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๔

Release Date : 07-12-2021 00:00:01
กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ  ๗ ธันวาคม ๒๕๖๔

เมื่อ ๗ ธ.ค.๖๔ เวลา ๐๘๓๐ ฉก.นย.ทร./ฉก.นย.ภต. โดย นพป.ฉก.นย.ภต. จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ  ๗ ธันวาคม ๒๕๖๔ เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศานุวงศ์ โดยมี น.ท.นิพนธ์  โชคสุขนิรันดร ผบ.พัน.ปบค.๒ กรม ป.พล.นย./ผบ.นพป.ฉก.นย.ภต. เป็นประธานฯ ประกอบด้วยกิจกรรม ดังนี้
๑. กิจกรรมพัฒนาและทำความสะอาดพื้นที่ โรงเรียนบ้านทรายขาว ม.๖ ต.โคกเคียน อ.เมือง จ.นราธิวาส
๒. กิจกรรมมอบข้าวสารสนับสนุนโครงการอาหารกลางวัน และมอบอุปกรณ์กีฬา ให้กับโรงเรียนบ้านทรายขาว ม.๖ ต.โคกเคียน อ.เมือง จ.นราธิวาส
๓. กิจกรรมปลูกต้นไม้(ต้นขนุน)ในพื้นที่รับผิดชอบของหน่วย
  
  
  
 
  

รูปภาพที่เกียวข้อง
กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ  ๗ ธันวาคม ๒๕๖๔
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง