ประจำเดือน ธ.ค.๖๔ และได้มอบประกาศเกียรติคุณแก่ ร.ต.หญิง สมพร สุวลักษณ์ ผบ.มว.ทพ.หญิง กรม ทพ.นย.ทร.

Release Date : 02-12-2021 00:00:01
ประจำเดือน ธ.ค.๖๔ และได้มอบประกาศเกียรติคุณแก่ ร.ต.หญิง สมพร สุวลักษณ์ ผบ.มว.ทพ.หญิง กรม ทพ.นย.ทร.

เมื่อ ๒ ธ.ค.๖๔ ฉก.นย.ทร. ประชุม นขต.กรม ร.๓ พล.นย./นขต.ฉก.นย.ทร./นขต.ฉก.นย.ภต.ประจำเดือน ธ.ค.๖๔ ครั้งที่ ๑๐/ ๒๕๖๔ โดยมี น.อ.โยธิน ธนะมูล ผบ.กรม ร.๓ พล.นย./ผบ.ฉก.นย.ทร./ผบ.ฉก.นย.ภต. เป็นประธานฯ พร้อมกับแจ้งเรื่องสั่งการจากการประชุม ศปก.ทร., นขต.นย., นขต.พล.นย. ให้ฝ่ายอำนวยการ และ นขต.กรม ร.๓ พล.นย./นขต.ฉก.นย.ทร./นขต.ฉก.นย.ภต.ได้รับทราบ และได้มอบประกาศเกียรติคุณยกย่องชมเชยให้แก่ ร.ต.หญิง สมพร สุวลักษณ์ ผบ.มว.ทพ.หญิง กรม ทพ.นย.ทร. จากกรณี เข้าช่วยเหลือและปฐมพยาบาลเบื้องต้นแก่ผู้ประสบอุบัติเหตุ เมื่อวันที่ ๒๗ ต.ค.๖๔ แสดงให้เห็นถึงความเด็ดเดี่ยวในการตัดสินใจ มีจิตสาธารณะในการเข้าช่วยเหลือผู้ประสบเหตุได้อย่างทันท่วงที สมควรได้รับการยกย่องชมเชยและยึดถือเป็นแบบอย่างที่ดีต่อไป ณ ห้องประชุม ๑๐๑ บก.กรม ร.๓ พล.นย./บก.ฉก.นย.ทร./บก.ฉก.นย.ภต.ค่ายจุฬาภรณ์ ต.โคกเคียน อ.เมือง จ.นราธิวาส

  

  

รูปภาพที่เกียวข้อง
ประจำเดือน ธ.ค.๖๔ และได้มอบประกาศเกียรติคุณแก่ ร.ต.หญิง สมพร สุวลักษณ์ ผบ.มว.ทพ.หญิง กรม ทพ.นย.ทร.
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง