พิธีทอดกฐินป่าสามัคคี ณ วัดโชติรส บ้านดินเสมอ ม.๑ ต.ตะโละไกรทอง อ.ไม้แก่น จว.ปัตตานี

Release Date : 11-11-2021 00:00:00
พิธีทอดกฐินป่าสามัคคี ณ วัดโชติรส บ้านดินเสมอ ม.๑ ต.ตะโละไกรทอง อ.ไม้แก่น จว.ปัตตานี

เมื่อ ๑๑ พ.ย.๖๔ น.อ.โยธิน  ธนะมูลผบ.กรม ร.๓ พล.นย./ผบ.ฉก.นย.ทร./ผบ.ฉก.นย.ภต.พร้อมด้วย คุณธัญวรัตน์  ธนะมูล ภริยา เป็นประธานในพิธีทอดกฐินป่าสามัคคี เพื่อวัดให้สามารถดำรงอยู่ได้ พระสงฆ์ไม่ทิ้งวัด สามารถปฏิบัติศานกิจได้ และสืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันดีงาม ณ วัดโชติรส บ้านดินเสมอ ม.๑ ต.ตะโละไกรทอง อ.ไม้แก่น จว.ปัตตานี  รวมยอดบริจาคเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๑๕๑,๖๗๐ บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นหนึ่งพันหกร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน)ในโอกาสเดียวกันนี้ น.อ.โยธิน ธนะมูล ผบ.กรม ร.๓ พล.นย./ผบ.ฉก.นย.ทร./ผบ.ฉก.นย.ภต.ได้พบปะพูดคุยกับพี่น้องพุทธศาสนิกชนที่มาร่วมพิธีถวายพุ่มกฐินสามัคคีในครั้งนี้ เพื่อเป็นพัฒนาความสัมพันธ์ และเสริมสร้างขวัญกำลังใจให้กับพุทธศาสนิกชนในพื้นที่อีกด้วย

รูปภาพที่เกียวข้อง
พิธีทอดกฐินป่าสามัคคี ณ วัดโชติรส บ้านดินเสมอ ม.๑ ต.ตะโละไกรทอง อ.ไม้แก่น จว.ปัตตานี
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง