รอง ผบ.ฉก.นย.ทร. เป็นประธานการประชุมรับทราบแนวทางการปฏิบัติงานด้านการเมืองและงานด้านกิจการพลเรือน ประจำปี งป.๖๕

Release Date : 24-10-2021 00:00:00
รอง ผบ.ฉก.นย.ทร. เป็นประธานการประชุมรับทราบแนวทางการปฏิบัติงานด้านการเมืองและงานด้านกิจการพลเรือน ประจำปี งป.๖๕

เมื่อ ๒๔ ต.ค.๖๔  น.อ.ฐิตินันท์  ด้วงจันทร์รอง ผบ.ฉก.นย.ทร. เป็นประธานการประชุมรับทราบแนวทางการปฏิบัติงานด้านการเมืองและงานด้านกิจการพลเรือน ประจำปี งป.๖๕ รวมทั้งข้อเน้นย้ำสั่งการของ ผอ.รมน.ภาค ๔ และ ผบ.ฉก.นย.ทร./ผบ.ฉก.นย.ภต. ณ ห้องประชุม ๑๐๑ บก.ฉก.นย.ทร. ค่ายจุฬาภรณ์ ต.โคกเคียน  อ.เมืองนราธิวาส จว.นราธิวาส

  

  

รูปภาพที่เกียวข้อง
รอง ผบ.ฉก.นย.ทร. เป็นประธานการประชุมรับทราบแนวทางการปฏิบัติงานด้านการเมืองและงานด้านกิจการพลเรือน ประจำปี งป.๖๕
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง