ผบ.ฉก.นย.ทร./ผบ.ฉก.นย.ภต.ให้โอวาทและกล่าวต้อนรับกำลังพลสับเปลี่ยนหน้าที่ส่วนล่วงหน้า ประจำปี งป.๖๕ ณ ค่ายจุฬาภรณ์

Release Date : 17-09-2021 00:00:00
  ผบ.ฉก.นย.ทร./ผบ.ฉก.นย.ภต.ให้โอวาทและกล่าวต้อนรับกำลังพลสับเปลี่ยนหน้าที่ส่วนล่วงหน้า ประจำปี งป.๖๕ ณ ค่ายจุฬาภรณ์

เมื่อ ๑๗ ก.ย.๖๔ เวลา ๑๓๐๐ น.อ.อำมร ซื่อตรง ผบ.ฉก.นย.ทร./ผบ.ฉก.นย.ภต.ให้โอวาทและกล่าวต้อนรับกำลังพลสับเปลี่ยนหน้าที่ส่วนล่วงหน้า ประจำปี งป.๖๕ ณ ลานอเนกประสงค์หน้า บก.ฉก.นย.ทร./บก.ฉก.นย.ภต. ค่ายจุฬาภรณ์ ต.โคกเคียน อ.เมืองนราธิวาส จว.นราธิวาส ในการนี้ น.อ.อำมร ซื่อตรง ผบ.ฉก.นย.ทร./ผบ.ฉก.นย.ภต.ได้เน้นย้ำให้กำลังพลทุกนายปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถ โดยอยู่บนพื้นฐานและหลักการที่ถูกต้อง มีความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน นอกเหนือจากภารกิจในการปกป้องอธิปไตย และรักษาผลประโยชน์ของชาติแล้ว ภารกิจให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่นับว่ามีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง ขอให้กำลังพลทุกนายใช้ศักยภาพที่มีอยู่อย่างเต็มกำลังความสามารถ ในการปฏิบัติภารกิจที่ได้รับมอบหมาย และต้องไม่ประมาทโดยเด็ดขาด ทั้งนี้ กำลังพลทุกนาย คือตัวแทนของ กองทัพเรือ

  

  

  

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
  ผบ.ฉก.นย.ทร./ผบ.ฉก.นย.ภต.ให้โอวาทและกล่าวต้อนรับกำลังพลสับเปลี่ยนหน้าที่ส่วนล่วงหน้า ประจำปี งป.๖๕ ณ ค่ายจุฬาภรณ์
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง