ฉก.นย.ทร. มอบเครื่องอุปโภคและบริโภคให้กับ ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจาก สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส (COVID - 19)

Release Date : 27-07-2021 00:00:00
ฉก.นย.ทร. มอบเครื่องอุปโภคและบริโภคให้กับ ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจาก สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส (COVID - 19)

เมื่อวันที่ ๒๗ ก.ค.๖๔ เวลา ๑๔๐๐ น.อ.ฐิตินันท์  ด้วงจันทร์ รอง ผบ.ฉก.นย.ทร. พร้อมด้วย น.ท.วีระชัย  จันทร์ทศ หน.ฝกร.ฉก.นย.ทร. เป็นผู้แทน ผบ.กรม ร.๓ พล.นย./ผบ.ฉก.นย.ทร./ผบ.ฉก.นย.ภต. มอบเครื่องอุปโภคและบริโภคให้กับ ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจาก สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส (COVID - 19) จำนวน ๗ ครอบครัว รวม ๗๐ ราย ซึ่งมีบุคคลภายในครอบครัว ติดเชื้อไวรัส โคโรนา (COVID - 19) ทำให้ต้องถูกกักตัวเฝ้าดูอาการอยู่ที่บ้านพักอาศัย จึงทำให้ ครอบครัวได้รับความเดือดร้อน เนื่องจากครอบครัวมีฐานะยากจน และต้องการความช่วยเหลือเครื่องอุปโภคและบริโภค เพื่อใช้ในการดำรงชีพในช่วงกักตัวและ เป็นการช่วยเหลือ แก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน รวมทั้งเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างหน่วยงานทหาร กับประชาชนในพื้นที่  ณ มัสยิดบ้านทรายขาว ต.โคกเคียน  อ.เมืองนราธิวาส จว.นราธิวาส

  

  

  

รูปภาพที่เกียวข้อง
ฉก.นย.ทร. มอบเครื่องอุปโภคและบริโภคให้กับ ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจาก สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส (COVID - 19)
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง