น.ท. นพนัย สวนเดิมบาง

  • น.ท. นพนัย สวนเดิมบาง

  • เสธ.กรม ร.๓ พล.นย.

  • -
  • -
  • -