น.อ. วัชระ โคตรพัฒน์

  • น.อ. วัชระ โคตรพัฒน์

  • รอง ผบ.กรม ร.๓ พล.นย.

  • -
  • -
  • -