เสนาธิการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ผู้แทน ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เป็นประธานการประชุมเตรียมการจัดโครงการแด่น้องผู้มีความหวังปีที่ ๓๑

Release Date : 15-02-2024 10:06:25
เสนาธิการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ผู้แทน ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เป็นประธานการประชุมเตรียมการจัดโครงการแด่น้องผู้มีความหวังปีที่ ๓๑

เมื่อวันที่ ๑๔ กุมพาพันธ์ ๒๕๖๗ พลเรือตรี ปรีชา รัตนสำเนียง เสนาธิการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ผู้แทน ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เป็นประธานการประชุมเตรียมการจัดโครงการแด่น้องผู้มีความหวังปีที่ ๓๑ โดยมี คุณวิศิษฐ  เดชกำธร ประธานกองทุนเพื่อเพื่อน ผู้แทนบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ผู้แทนส่วนราชการ และผู้แทนหน่วยขึ้นตรงกองทัพเรือ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดโครงการฯ เข้าร่วมประชุม โดยโครงการแด่น้องผู้มีความหวัง เป็นความร่วมมือระหว่างกองทุนเพื่อเพื่อน

ผู้แทนบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) และกองทัพเรือ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กและเยาวชนที่ด้อยโอกาส เด็กพิการซ้ำซ้อน และเด็กกำพร้าจากทั่วประเทศ กว่า ๑,๐๐๐ คน จากทั่วประเทศ มาเข้าร่วมกิจกรรมรวม ๓ วัน ช่วงเดือนมีนาคมของทุกปี เพื่อให้ได้รับความรู้และประสบการณ์อันน่าประทับใจ พร้อมการพัฒนาทั้งทางร่างกายและจิตใจ ตลอดจนสร้างความสุขและกำลังใจให้แก่เด็กและเยาวชนที่ด้อยโอกาสมีพลังใจในการพึ่งพาและช่วยเหลือตนเอง ซึ่งดำเนินการตั้งแต่ปี ๒๕๓๓ จนถึงปัจจุบัน ซึ่งในปีนี้กองทัพเรือ ได้อนุมัติให้หน่วยต่าง ๆ สนับสนุน กองทุนเพื่อเพื่อน ในการจัดกิจกรรมโครงการ “แด่น้องผู้มีความหวัง” ปีที่ ๓๑ ระหว่างวันที่ ๒๒ – ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๗ โดยมอบหมายให้หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เป็นหน่วยหลักในการประสานงาน

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
เสนาธิการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ผู้แทน ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เป็นประธานการประชุมเตรียมการจัดโครงการแด่น้องผู้มีความหวังปีที่ ๓๑
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง