คุณธนิกา สุคนธมัต ประธานชมรมภริยานาวิกโยธิน เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษา ชมรมภริยานาวิกโยธิน ประจำปี ๒๕๖๖ ให้แก่บุตร – ธิดา ข้าราชการและทหารทุพพลภาพ จำนวน ๑๔๔ ทุน เป็นจำนวนเงิน ๔๐๑,๕๐๐ บาท ณ หอประชุมนาวิกโยธิน

Release Date : 28-08-2023 10:02:54
คุณธนิกา สุคนธมัต ประธานชมรมภริยานาวิกโยธิน เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษา ชมรมภริยานาวิกโยธิน ประจำปี ๒๕๖๖ ให้แก่บุตร – ธิดา ข้าราชการและทหารทุพพลภาพ จำนวน ๑๔๔ ทุน เป็นจำนวนเงิน ๔๐๑,๕๐๐ บาท ณ หอประชุมนาวิกโยธิน

เมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๖ คุณธนิกา สุคนธมัต ประธานชมรมภริยานาวิกโยธิน เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษา ชมรมภริยานาวิกโยธิน ประจำปี ๒๕๖๖ ให้แก่บุตร – ธิดา ข้าราชการและทหารทุพพลภาพ จำนวน ๑๔๔ ทุน เป็นจำนวนเงิน ๔๐๑,๕๐๐ บาท ณ หอประชุมนาวิกโยธิน ค่ายกรมหลวงชุมพร อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี โดยมี พลเรือโท เผดิมชัย สุคนธมัต ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน และนายทหารชั้นผู้ใหญ่ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีฯ สำหรับทุนการศึกษา ประกอบด้วย

บุตรข้าราชการ จำนวน ๑๒๑ ทุน

๑. ทุนการศึกษา ระดับอนุบาล จำนวน ๒๖ ทุน ๆ ละ ๒,๐๐๐ บาท

๒. ทุนการศึกษา ระดับประถมศึกษา จำนวน ๔๘ ทุน ๆ ละ ๒,๕๐๐ บาท

๓. ทุนการศึกษา ระดับมัธยมศึกษา จำนวน ๓๔ ทุน ๆ ละ ๓,๐๐๐ บาท

๔. ทุนการศึกษา ระดับอุดมศึกษาและอาชีวศึกษา จำนวน ๑๓ ทุน ๆ ละ ๔,๐๐๐ บาท

บุตรทหารทุพพลภาพ จำนวน ๒๓ ทุน

๑. ทุนการศึกษา ระดับอนุบาล จำนวน ๒ ทุน ๆ ละ ๒,๕๐๐ บาท

๒. ทุนการศึกษา ระดับประถมศึกษา จำนวน ๑๐ ทุน ๆ ละ ๓,๐๐๐ บาท

๓. ทุนการศึกษา ระดับมัธยมศึกษา จำนวน ๙ ทุน ๆ ละ ๓,๕๐๐ บาท

๔. ทุนการศึกษา ระดับอุดมศึกษาและอาชีวศึกษา จำนวน ๒ ทุน ๆ ละ ๔,๕๐๐ บาท

     การมอบทุนในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้กับกำลังพลที่ขอรับทุนที่มีรายได้น้อยและส่งเสริมบุตรที่เรียนดี มีความประพฤติเรียบร้อย มีความรัก และเชิดชูในสถาบันชาติ และพระมหากษัตริย์

รูปภาพที่เกียวข้อง
คุณธนิกา สุคนธมัต ประธานชมรมภริยานาวิกโยธิน เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษา ชมรมภริยานาวิกโยธิน ประจำปี ๒๕๖๖ ให้แก่บุตร – ธิดา ข้าราชการและทหารทุพพลภาพ จำนวน ๑๔๔ ทุน เป็นจำนวนเงิน ๔๐๑,๕๐๐ บาท ณ หอประชุมนาวิกโยธิน
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง