รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ผู้แทน ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ ครบรอบ ๒๖ ปี

Release Date : 23-08-2023 10:17:03
รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ผู้แทน ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ ครบรอบ ๒๖ ปี

เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๖ พลเรือตรี สมรภูมิ จันโท รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ผู้แทน ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ ครบรอบ ๒๖ ปี โดยมี พลเรือตรี กิตตินันท์ งามศิลป์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ให้การต้อนรับ ณ ห้องภูหลวง หอประชุมโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ตำบลพลูตาหลวง อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

ประวัติโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

   โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ได้ก่อสร้างขึ้นตามการเพิ่มขึ้นของการใช้งานของโรง พยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ เนื่องจากองทัพเรือได้รับอนุมัติจากกระทรวงกลาโหมให้ขยายและจัดตั้งหน่วยกำลังรบหน่วยสนับสนุนและหน่วยการศึกษาขึ้นในพื้นที่สัตหีบ จึงทำให้ข้าราชการ, ลูกจ้างและครอบครัวของทหารเรือมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น ประกอบกับรัฐบาลมีนโยบายให้จัดตั้งเขตนิคมอุตสาหกรรมชายฝั่งทะเลด้านตะวันออกโรงงานอุตสาหกรรมเกิดขึ้นมากมาย นอกจากนี้ยังได้ปรับปรุงท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา (ระยอง–พัทยา) ให้เป็นสนามบินพาณิชย์ ทำให้มีประชาชนเข้ามาประกอบอาชีพในพื้นที่นี้เป็นจำนวนมาก ทางกองทัพเรือมีความเห็นว่าน่าจะสร้างโรงพยาบาลแห่งใหม่ในพื้นที่สัตหีบ

       ครั้นใน พ.ศ. ๒๕๓๕ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงพระเจริญพระชนมายุครบ ๖๐ พรรษา กองทัพเรือและกระทรวงสาธารณสุข ได้มีความเห็นร่วมกันในการที่จะเทิดพระเกียรติพระองค์ท่าน ด้วยการจัดตั้งโรงพยาบาลขนาด ๑,๐๐๐ เตียง ขึ้นบนเนื้อที่กว่า ๔๐๐ ไร่ บริเวณแยกกิโลเมตรที่ ๑๐ ตำบลพลูตาหลวง อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี โดยได้รับการสนับสนุนการก่อสร้างโรงพยาบาล จากศาสตราจารย์นายแพทย์วิทูร แสงสิงแก้ว ปลัดกระทรวงสาธารณสุขในขณะนั้น ต่อมา ได้กราบบังคมทูลเชิญสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินมาทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๓๕ และพระองค์ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานนามของโรงพยาบาลว่า "โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์" อันเป็นโรงพยาบาลในสังกัด กรมแพทย์ทหารเรือ ซึ่งการก่อสร้างได้เสร็จสมบูรณ์เมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๓๘ และเริ่มเปิดให้บริการอย่างไม่เป็นทางการเมื่อวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๓๙ ต่อมา เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๔๐ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว (ขณะดำรงพระราชอิสริยยศ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร)ได้เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์มาทรงประกอบพิธีเปิดโรงพยาบาลอย่างเป็นทางการ กองทัพเรือจึงได้อนุมัติให้วันที่ ๒๒ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๔๐ เป็น "วันสถาปนาโรงพยาบาล"

รูปภาพที่เกียวข้อง
รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ผู้แทน ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ ครบรอบ ๒๖ ปี
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง