ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานเปิดงาน วันรางวัลคุณภาพกองทัพเรือ NQA Day (Navy Quality Award Day) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

Release Date : 04-08-2023 10:05:33
ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานเปิดงาน วันรางวัลคุณภาพกองทัพเรือ NQA Day (Navy Quality Award Day) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

เมื่อ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๖ พลเรือเอก เชิงชาย ชมเชิงแพทย์ ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานเปิดงาน วันรางวัลคุณภาพกองทัพเรือ NQA Day (Navy Quality Award Day) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยมี พลเรือตรี นิรัตน์ ทากุดเรือ ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ ผู้แทนผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน พร้อมด้วย นาวาเอก ธีรนันท์ มาแดง รองเสนาธิการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน/รองประธานคณะกรรมการจัดการความรู้ของหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ร่วมให้การต้อนรับและบรรยายสรุปฯ ณ ห้องประชุมเจ้าพระยา หอประชุมกองทัพเรือ กรุงเทพมหานคร

      การจัดงาน วันรางวัลคุณภาพกองทัพเรือ NQA Day (Navy Quality Award Day) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ เป็นกิจกรรมหนึ่งในการส่งเสริมให้กำลังพลของหน่วยต่างๆ เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และแบ่งปันความรู้และสร้างแรงจูงใจในการใช้เครื่องมือต่างๆ ที่ได้จากการจัดการความรู้มาประยุกต์ใช้ในการบริหารงานของหน่วยเพื่อการขับเคลื่อนและสร้างการมีส่วนร่วมระหว่างผู้บังคับบัญชาและกำลังพลทุกระดับ ซึ่งวิธีการดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งในการปรับเปลี่ยนทัศนคติให้กำลังพลเห็นความสำคัญของการแบ่งปันความรู้และร่วมแสวงหาองค์ความรู้ที่เอื้อประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน่วยงาน โดยใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ในการยกระดับการขับเคลื่อนการบริหารจัดการของกองทัพเรือและงานวิจัยของกองทัพเรืออย่างเป็นระบบ และยกระดับการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการงานวิจัย เพื่อมุ่งสู่การเป็นองค์กรขีดสมรรถนะสูงและนวัตกรรมโดยมีรูปแบบในการจัดงานด้วยการแสดงนิทรรศการการจัดการความรู้ การเสวนาและการมอบรางวัลการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐและรางวัลการจัดการความรู้ในระดับต่างๆและนาวีวิจัย

รูปภาพที่เกียวข้อง
ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานเปิดงาน วันรางวัลคุณภาพกองทัพเรือ NQA Day (Navy Quality Award Day) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง