ผู้ทรงคุณวุฒิทหารเรือ ร่วมงาน วันคล้ายวันสถาปนา ๙๕ ปี กรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ ณ กรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร

Release Date : 19-06-2023 13:00:30
ผู้ทรงคุณวุฒิทหารเรือ ร่วมงาน วันคล้ายวันสถาปนา ๙๕ ปี กรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ ณ กรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร

เมื่อ ๑๖ มิ.ย.๖๖ พลเรือตรี กิจพัฒน์ นาคมอญ ผู้ทรงคุณวุฒิทหารเรือ ผู้แทน ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ร่วมงาน วันคล้ายวันสถาปนา ๙๕ ปี กรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ ณ กรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร

กรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ ถือกำเนิด ณ วันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๔๗๑ ในฐานะ "หอวิทยาศาสตร์" ซึ่งเป็นหน่วยงานหนึ่งของกรมเสนาธิการทหารเรือ โดยมีภารกิจด้านการวิเคราะห์เคมี การทดสอบฟิสิกส์ และการทดลองไฟฟ้า ต่อมา ขอบเขตและภารกิจด้านวิทยาศาสตร์ของกองทัพเรือมีมากขึ้น จึงเปลี่ยนฐานะจาก "หอวิทยาศาสตร์" มาเป็น "กองวิทยาศาสตร์ทหารเรือ" และ "กรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ"

รูปภาพที่เกียวข้อง
ผู้ทรงคุณวุฒิทหารเรือ ร่วมงาน วันคล้ายวันสถาปนา ๙๕ ปี กรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ ณ กรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง