ผู้บัญชาการกองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เป็นประธานพิธีปิดการแข่งขันโดดร่มกีฬากองทัพไทยและสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ครั้งที่ ๕๓ ประจำปี ๒๕๖๖

Release Date : 12-06-2023 10:34:34
ผู้บัญชาการกองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เป็นประธานพิธีปิดการแข่งขันโดดร่มกีฬากองทัพไทยและสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ครั้งที่ ๕๓ ประจำปี ๒๕๖๖

เมื่อวันที่ ๙ มิ.ย.๖๖ พลเรือตรี วีระชัย หลีค้า ผู้บัญชาการกองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เป็นประธานพิธีปิดการแข่งขันโดดร่มกีฬากองทัพไทยและสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ครั้งที่ ๕๓ ประจำปี ๒๕๖๖ โดยมี คณะกรรมการกีฬาโดดร่มพร้อมด้วยนักกีฬาของเหล่าทัพต่างๆ และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ร่วมในพิธีฯ ซึ่งกำหนดจัดการแข่งขันระหว่างวันที่ ๑-๙ มิ.ย.๖๖ ที่ผ่านมา ณ สนามโดดร่มกองทัพเรือ หาดยาว ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จว.ชลบุรี โดยมีกองทัพเรือเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน สำหรับผลการแข่งขันในปีนี้

๑. รางวัลการแข่งขันโดดร่ม กีฬากองทัพไทยและ สำนักงานตำรวจแห่งชาติฯ ประเภททีมอุปถัมภ์

๑.๑ ประเภทหมู่แม่นยำชาย ทีมอุปถัมภ์

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ทีม ลูกประดู่ ๑

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ได้แก่ ทีม SKY DIVE THAILAND

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ได้แก่ ทีม ตำรวจพลร่มเสือดำภาคเหนือ

๑.๒ ประเภทหมู่แม่นยำหญิง ทีมอุปถัมภ์

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ทีม ลูกประดู่ ๒

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ได้แก่ ทีม เอราวัณ ๑

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ได้แก่ ทีม อำนวยสวัสดิ์ CONTRACTION

๑.๓ ประเภทบุคคลแม่นยำชาย อุปถัมภ์

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ร.ต.มานิต ณ ลำพูน ร.น. ทีม ลูกประดู่ ๑

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ได้แก่ ร.ท.สมศักดิ์ คำมอญ ร.น. ทีม ลูกประดู่ ๑

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ได้แก่ จ.ส.อ.วีรชัย พงษ์ใหม่ ทีม RTARF

๑.๔ ประเภทบุคคลแม่นยำหญิง อุปถัมภ์

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ น.ส.กัณฐิกา สีซาพุด ทีม ลูกประดู่ ๒

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ได้แก่ อส.ทพ.หญิง อนัญญา ดวงสะอาด ทีม ลูกประดู่ ๒

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ได้แก่ น.ส.สุภาพร โสระเวช ทีม ลูกประดู่ ๒

๒. รางวัลในการแข่งขันโดดร่มกีฬากองทัพไทยและสำนักงานตำรวจแห่งชาติฯ ประเภทอาวุโส นอกราชการอายุ ๕๐ ปีขึ้นไป

๒.๑ ประเภทหมู่แม่นยำ อาวุโส

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ทีม รักเธอ "เฒ่า" ฟ้า

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ได้แก่ ทีม เอราวัณ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ได้แก่ ทีม OLD MARINES

๒.๒ ประเภทบุคคลแม่นยำ อาวุโส

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ น.อ.เกษม อิทธิโชติเดโช ทีม รักเธอ "เฒ่า" ฟ้า

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ได้แก่ พ.อ.อำนาจ ศุภานุสนธิ์ ทีม เอราวัณ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ได้แก่ ร.ต.โกมล สลีอ่อน ทีม เอราวัณ

๓. รางวัลการแข่งขันโดดร่มกีฬากองทัพไทยและสำนักงานตำรวจแห่งชาติฯ ประเภททีมกองทัพไทย

๓.๑ ประเภทหมู่แม่นยำชาย ทีมกองทัพไทย

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ทีม กองทัพเรือ ชาย

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ได้แก่ ทีม กองทัพอากาศ ชาย

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ได้แก่ ทีม สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ชาย

๓.๒ ประเภทหมู่แม่นยำหญิง ทีมกองทัพไทย

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ทีม กองทัพเรือ หญิง

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ได้แก่ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ หญิง

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ได้แก่ ทีม กองทัพบก หญิง

๓.๓ ประเภทบุคคลแม่นยำชาย กองทัพไทย

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ร.อ.สันติศักดิ์ สิทธิสกุลรัตน์ ร.น. ทีม กองทัพเรือ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ได้แก่ น.อ.สมโภช สิงห์คลาน ทีม กองทัพอากาศ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ได้แก่ ร.ต.วานิตย์ ธรรมประดิษฐ์ ร.น. ทีม บก.กองทัพไทย

๓.๔ ประเภทบุคคลแม่นยำหญิง กองทัพไทย

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ น.ส.ปราณี นิตยะวงษ์ ทีม กองทัพเรือ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ได้แก่ ร.ต.หญิง นารีรัตน์ เรืองทอง ทีม กองทัพอากาศ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ได้แก่ นางสมทรง ศรีเมือง ทีม กองทัพเรือ

๔. รางวัลประเภทเกาะหมู่ ๘ คน รูป "Stereopod" หรือ 8 Way Speed "Stereopod"

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ทีม สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ได้แก่ ทีม กองทัพบก

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ได้แก่ ทีม กองทัพเรือ

๕. รางวัลประเภทชนะเลิศคะแนนรวม และถ้วยรางวัลพระราชทาน

๕.๑ รางวัลชนะเลิศคะแนนรวม กีฬากองทัพไทย และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ครั้งที่ ๕๓

การคิดคะแนน โดยการนำเอาคะแนนประเภททีมทั้งชายและหญิง รวมกับ คะแนนบุคคลที่ดีที่สุด ๔ คน ทั้งชายและหญิง ทีมที่มีคะแนนรวมดีที่สุด ได้ครองถ้วยรางวัล กีฬากองทัพไทยได้แก่ ทีม กองทัพเรือ

๕.๒ รางวัลชนะเลิศประเภทเกาะหมู่ ๘ คน รูป Stereopod หรือ 8 Way Speed Stereopod

ครองถ้วยรางวัลพระราชทาน สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ได้แก่ ทีม สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

๕.๓ รางวัลถ้วยพระราชทานของ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

การคิดคะแนน โดยการนำเอาคะแนนหมู่แม่นยำ ของประเภททีมแต่ละทีม รวมกับคะแนนประเภทบุคคลแม่นยำ ชาย และหญิง ที่ดีที่สุด ๔ คน ตามจำนวนครั้งที่โดด รวมเป็นคะแนนรวมของแต่ละทีม นำมาเป็นคะแนนรวมของแต่ละเหล่าทัพ (ทบ. ทร. ทอ. ตร. และ บก.ทท.) เหล่าทัพที่มีคะแนนรวมที่ดีที่สุด จะได้รับรางวัลถ้วยพระราชทานของ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้แก่ ทีม กองทัพเรือ

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
ผู้บัญชาการกองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เป็นประธานพิธีปิดการแข่งขันโดดร่มกีฬากองทัพไทยและสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ครั้งที่ ๕๓ ประจำปี ๒๕๖๖
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง