ผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ให้การต้อนรับ รองผู้บัญชาการทหารเรือ/ผู้บัญชาการป้องกันเกาะและชายฝั่ง กองทัพเรือ ราชอาณาจักร กัมพูชาและคณะฯ

Release Date : 27-05-2023 12:12:47
ผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ให้การต้อนรับ รองผู้บัญชาการทหารเรือ/ผู้บัญชาการป้องกันเกาะและชายฝั่ง กองทัพเรือ ราชอาณาจักร กัมพูชาและคณะฯ

   เมื่อ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๖ พลเรือโท เผดิมชัย  สุคนธมัต ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ในฐานะผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ให้การต้อนรับ พลเรือเอก ซรุน ซาเรือน รองผู้บัญชาการทหารเรือ/ผู้บัญชาการป้องกันเกาะและชายฝั่ง กองทัพเรือ ราชอาณาจักร กัมพูชาและคณะฯ ในโอกาสเดินทางมาเยี่ยมเยียนเพื่อพัฒนาความสัมพันธ์และร่วมหารือข้อราชการระหว่างกัน อันจะนำมาซึ่งการแก้ไขปัญหาต่างๆอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้เกิดความมั่นคงตามแนวชายแดนทั้งสองประเทศรวมถึงกระชับและรักษาความสัมพันธ์อันดีให้คงอยู่อย่างมั่นคงสืบไป กำหนดการเยี่ยมเยียนระหว่าง ๒๕ - ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ณ กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ค่ายตากสิน อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
ผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ให้การต้อนรับ รองผู้บัญชาการทหารเรือ/ผู้บัญชาการป้องกันเกาะและชายฝั่ง กองทัพเรือ ราชอาณาจักร กัมพูชาและคณะฯ
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง