พลเรือตรี กิจพัฒน์ นาคมอญ ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ ให้การต้อนรับกลุ่มผู้นำศาสนา (ดาอี)ในโอกาสเดินทางมาทัศนศึกษานอกสถานที่

Release Date : 26-05-2023 09:05:15
พลเรือตรี กิจพัฒน์ นาคมอญ ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ ให้การต้อนรับกลุ่มผู้นำศาสนา (ดาอี)ในโอกาสเดินทางมาทัศนศึกษานอกสถานที่

เมื่อวันที่ ๒๕ พ.ค.๖๖ พลเรือตรี กิจพัฒน์ นาคมอญ ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ ผู้แทน ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ให้การต้อนรับกลุ่มผู้นำศาสนา (ดาอี) ซึ่งมีภูมิลำเนาในพื้นที่ปฏิบัติงานของหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินกองทัพเรือ ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส ในโอกาสเดินทางมาทัศนศึกษานอกสถานที่ ตามโครงการรวมใจไทยเป็นหนึ่ง กองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๖๖ ณ พิพิธภัณฑ์ทหารนาวิกโยธิน ค่ายกรมหลวงชุมพร อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ซึ่งการเดินทางมาทัศนศึกษาในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มผู้นำทางศาสนา กับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและหน่วยงานของกองทัพเรือ อีกทั้งเป็นการเสริมสร้างทัศนคติในการอยู่ร่วมกันรวมทั้งสร้างความรู้ความเข้าใจในบทบาทและภารกิจหน้าที่ของกองทัพเรือและหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ในการปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

รูปภาพที่เกียวข้อง
พลเรือตรี กิจพัฒน์ นาคมอญ ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ ให้การต้อนรับกลุ่มผู้นำศาสนา (ดาอี)ในโอกาสเดินทางมาทัศนศึกษานอกสถานที่
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง