ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธินพร้อมด้วยนายทหารชั้นผู้ใหญ่ ร่วมพิธีวันคล้ายวันสถาปนากองพลนาวิกโยธิน ครบรอบ ๓๔ ปี ณ พุทธสถาน กองพลนาวิกโยธิน ค่ายพระมหาเจษฎาราชเจ้า ต.พลูตาหลวง อ.สัตหีบ จว.ชลบุรี

Release Date : 10-04-2023 09:07:05
ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธินพร้อมด้วยนายทหารชั้นผู้ใหญ่ ร่วมพิธีวันคล้ายวันสถาปนากองพลนาวิกโยธิน ครบรอบ ๓๔ ปี ณ พุทธสถาน กองพลนาวิกโยธิน ค่ายพระมหาเจษฎาราชเจ้า ต.พลูตาหลวง  อ.สัตหีบ จว.ชลบุรี

เมื่อวันที่ ๗ เม.ย.๖๖ พลเรือโท เผดิมชัย สุคนธมัต ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน คุณธนิกา สุคนธมัต ประธานชมรมภริยานาวิกโยธิน พร้อมด้วยนายทหารชั้นผู้ใหญ่ ร่วมพิธีวันคล้ายวันสถาปนากองพลนาวิกโยธิน ครบรอบ ๓๔ ปี โดยมี พลเรือตรี วีระชัย หลีค้า ผู้บัญชาการกองพลนาวิกโยธิน ให้การต้อนรับ ณ พุทธสถาน กองพลนาวิกโยธิน ค่ายพระมหาเจษฎาราชเจ้า ต.พลูตาหลวง อ.สัตหีบ จว.ชลบุรี

ประวัติความเป็นมากองพลนาวิกโยธิน

กองทัพเรือ ได้รับอนุมัติจากกระทรวงกลาโหมจัดตั้ง กองพลนาวิกโยธิน ขึ้นตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๓๒ ให้เป็นหน่วยขึ้นตรงต่อหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน มีภารกิจ ทำลายข้าศึกเข้ายืดและควบคุมพื้นที่ด้วย การปฏิบัติการยุทธสะเทินน้ำสะเทินบก การรบทางบก และการรบพิเศษ

บทบาทของกองพลนาวิกโยธิน ในการป้องกันประเทศในอดีตที่ผ่านมาจวบจนถึงปัจจุบัน กองพลนาวิกโยธิน ถือเป็นหน่วยงานหลักของหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ในการจัดกำลังพลและอาวุธยุทโธปกรณ์ เพื่อไปปฏิบัติภารกิจตามพื้นที่ต่างๆ ในพื้นที่รับผิดชอบของกองทัพเรือ เช่น กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ในเขตพื้นที่จังหวัดจันทบุรีและจังหวัดตราด การจัดกำลังพลประกอบกำลังเป็นหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน กองทัพเรือ และหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินภาคใต้ ปฏิบัติหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อย ตามยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ในพื้นที่รับผิดชอบของกองทัพเรือและจัดเป็นหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน ๔๑๑ ด้านฝั่งทะเลอันดามัน จังหวัดกระบี่ นอกเหนือจากนั้นที่ผ่านมาได้จัดกำลังพลเข้าร่วมปฏิบัติภารกิจที่ได้รับมอบจากหน่วยเหนือ เช่น การจัดกำลังพลเข้าไปปฏิบัติภารกิจในกองร้อยรักษาความสงบ (ร้อย รส.) และสืบเนื่องจากปัจจุบัน ภัยคุกคามรูปแบบใหม่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติในมิติต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ภัยของยาเสพติด กองพลนาวิกโยธิน ได้ตระหนักและเล็งเห็นถึงปัญหา จึงได้สนับสนุนให้มีการจัดตั้งโรงเรียนวิวัฒน์พลเมือง กองทัพเรือ ๓ ณ กรมทหารปืนใหญ่ กองพลนาวิกโยธิน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี โดยเน้นหนักในเรื่อง การให้ความรู้ การป้องกันตลอดจนการบำบัดรักษา และฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ตามแนวทางการใช้พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด

จากภารกิจและหน้าที่ที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้บังคับบัญชาทำให้ กองพลนาวิกโยธิน ต้องมีการพัฒนาทั้งด้านองค์บุคคล องค์วัตถุ และองค์ยุทธวิธีโดยเฉพาะด้านองค์บุคคลนั้นต้องทำการฝึกทบทวนกำลังพลอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดความชำนาญในหน้าที่ให้เป็นที่ไว้วางใจของผู้บังคับบัญชาและประชาชนอย่างแท้จริง นับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน กำลังพลของกองพลนาวิกโยธิน ได้สร้างเกียรติภูมิจากการปฏิบัติภารกิจในการป้องกันอธิปไตยของชาติ แม้กำลังพลทุกนายจะรู้ดีว่าเกียรติภูมิที่ได้มานั้นจะต้องแลกด้วยหยาดเหงื่อ ด้วยเลือด หรือแม้กระทั่งด้วยชีวิต กำลังพลทุกนายก็พร้อมที่จะเสียสละเลือดเนื้อและชีวิตของตนองในการปกป้องมาตุภูมิเพื่อความมั่นคงของประเทศชาติและสงบสุขของพี่น้องประชาชน

กองพลนาวิกโยธินนอกจากจะมีภารกิจในการป้องกันและรักษาอธิปไตยของชาติแล้วยังมีอีกหนึ่งภารกิจสำคัญที่ต้องปฏิบัติคือการช่วยเหลือประชาชน จากเหตุภัยพิบัติต่าง ๆในพื้นที่รับผิดชอบ โดยยึดแนวนโยบายของหน่วยบัญชาการนาวิกโยธินและกองทัพเรือ นำไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ทำให้เป็นที่เชื่อมั่น ศรัทธาและสร้างทัศนคติที่ดีของประชาชนต่อทหารนาวิกโยธินและกองทัพเรือตลอดมา ทั้งนี้ยังรวมถึงการดำเนินงานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำ ได้แก่โครงการของ สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ โครงการศิลปาชีพ โครงการฟาร์มตัวอย่างฯ ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่จังหวัดนราธิวาส และโครงการตามแนวทางพระราชดำริอื่นๆ

กองพลนาวิกโยธินพร้อมและพัฒนาอย่างต่อเนื่องในทุกมิติ เพื่อเพิ่มขีดสมรรถนะของหน่วย ในการตอบสนองต่อภารกิจที่ได้รับจากหน่วยเหนือ

ตามวิสัยทัศน์ กองพลนาวิกโยธิน ที่ว่า "เป็นหน่วยกำลังรบยกพลขึ้นบกชั้นนำในภูมิภาค" ภายใต้การนำของ พลเรือตรี วีระชัย หลีค้า ผู้บัญชาการกองพลนาวิกโยธิน ท่านที่ ๒๕

รูปภาพที่เกียวข้อง
ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธินพร้อมด้วยนายทหารชั้นผู้ใหญ่ ร่วมพิธีวันคล้ายวันสถาปนากองพลนาวิกโยธิน ครบรอบ ๓๔ ปี ณ พุทธสถาน กองพลนาวิกโยธิน ค่ายพระมหาเจษฎาราชเจ้า ต.พลูตาหลวง  อ.สัตหีบ จว.ชลบุรี
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง