ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธินพร้อมด้วยผู้บังคับบัญชาของกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราดและฝ่ายอำนวยการเดินทางเยือน ภูมิภาคทหารที่ ๕ กองทัพบกพระราชอาณาจักรกัมพูชา (Royal Cambodian Army)

Release Date : 28-03-2023 10:07:16
ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธินพร้อมด้วยผู้บังคับบัญชาของกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราดและฝ่ายอำนวยการเดินทางเยือน ภูมิภาคทหารที่ ๕ กองทัพบกพระราชอาณาจักรกัมพูชา (Royal Cambodian Army)

เมื่อวันที่ ๒๗ มี.ค.๖๖ พลเรือโท เผดิมชัย สุคนธมัต ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ในฐานะ ผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด พร้อมด้วยผู้บังคับบัญชาของกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราดและฝ่ายอำนวยการ เดินทางเยือน ภูมิภาคทหารที่ ๕ กองทัพบกพระราชอาณาจักรกัมพูชา (Royal Cambodian Army) สำหรับการเยือนภูมิภาคทหารที่ ๕ กองทัพบกพระราชอาณาจักรกัมพูชา ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความสัมพันธ์และร่วมหารือข้อราชการระหว่างกันอันจะนำมาซึ่งการแก้ไขปัญหาต่างๆ ร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้เกิดความมั่นคงตามแนวชายแดนของทั้งสองประเทศรวมถึงกระชับและรักษาความสัมพันธ์อันดีต่อกันให้คงอยู่อย่างมั่นคงสืบไป โดยมี พลเอก แอก ซอมโอน รองผู้บัญชาการทหารบก/ผู้บัญชาการภูมิภาคทหารที่ ๕ พร้อมผู้บังคับบัญชาและฝ่ายอำนวยการ ร่วมให้การต้อนรับ ณ กองบัญชาการภูมิภาคทหารที่ ๕ กองทัพบกพระราชอาณาจักรกัมพูชา จว.พระตะบอง ประเทศกัมพูชา