ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เป็นประธานในพิธีปิดการศึกษาอบรมหลักสูตรการรบพิเศษแขนงการลาดตระเวนสะเทินน้ำสะเทินบกและจู่โจมนาวิกโยธิน รุ่นที่ ๕๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

Release Date : 24-03-2023 09:00:36
ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เป็นประธานในพิธีปิดการศึกษาอบรมหลักสูตรการรบพิเศษแขนงการลาดตระเวนสะเทินน้ำสะเทินบกและจู่โจมนาวิกโยธิน รุ่นที่ ๕๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

เมื่อวันที่ ๒๓ มี.ค.๖๖ เวลา ๑๑๐๐ พลเรือโท เผดิมชัย สุคนธมัต ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เป็นประธานในพิธีปิดการศึกษาอบรมหลักสูตรการรบพิเศษแขนงการลาดตระเวนสะเทินน้ำสะเทินบกและจู่โจมนาวิกโยธิน รุ่นที่ ๕๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ณ หอประชุมหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ค่ายกรมหลวงชุมพร อ.สัตหีบ จว.ชลบุรี

หลักสูตรการรบพิเศษ แขนงการลาดตระเวนสะเทินน้ำสะเทินบกและจู่โจมนาวิกโยธิน เป็นการฝึกเพื่อพัฒนาทักษะและเพิ่มประสิทธิภาพในการนำหน่วยให้กับผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความสามารถเป็นผู้นำหน่วยทหารขนาดเล็กปฏิบัติการรบได้ทั้งบนพื้นดิน ทางทะเลและทางอากาศ อีกทั้งให้มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติทางยุทธวิธีภายใต้สภาพพิเศษและการปฏิบัติการพิเศษ แขนงการลาดตระเวนสะเทินน้ำสะเทินบกและจู่โจมของทหารนาวิกโยธินและสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติทางยุทธวิธีพื้นฐานและทำการฝึกหน่วยทหารอื่นได้ สำหรับในปีนี้ผู้เข้ารับการอบรม เป็นนายทหารสัญญาบัตรและนายทหารชั้นประทวน จากภายในและภายนอกกองทัพเรือ ที่สมัครใจเข้ารับการอบรม โดยผ่านการทดสอบร่างกายและตรวจสุขภาพ ทั้งร่างกายและสุขภาพจิต ตามที่กำหนด จำนวน ๙๗ นาย รวมระยะเวลาในการอบรม ๑๓ สัปดาห์ โดยแบ่งการอบรม ออกเป็น ๒ ขั้น ดังนี้

ขั้นที่ ๑ ภาคทฤษฎีหรือภาคที่ตั้ง เป็นการอบรมทางวิชาการในห้องเรียนและการฝึกปฏิบัติ รวมไปถึงการทดสอบการฝึก ระยะเวลาการฝึก จำนวน ๕ สัปดาห์ ตั้งแต่วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๕ จนถึงวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๖

ขั้นที่ ๒ ภาคปฏิบัติหรือภาคสนาม เป็นการอบรมวิชาการทางการใช้งานหรือทางปฏิบัติ เพื่อทำให้ผู้เข้ารับการอบรม มีความเข้าใจเกิดทักษะและมีความชำนาญในการปฏิบัติการพิศษได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบด้วย

- การฝึกการลาดตระเวนสะเทินน้ำสะเทินบกหรือภาคทะเล ทำการฝึกในทะเลบริเวณชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก ระยะเวลาในการฝึก ๔ สัปดาห์ ตั้งแต่วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

- การฝึกการรบภายใต้สภาพพิเศษหรือภาคป่าและภูเขา ทำการฝึกในพื้นที่จังหวัดชลบุรี จังหวัดระยอง จังหวัดจันทบุรีและจังหวัดตราด ระยะเวลาในการฝึก ๔ สัปดาห์ ตั้งแต่วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๖

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา จำนวน ๑๓ สัปดาห์ มีผู้ที่สามารถผ่านการอบรม ตามขั้นตอนต่างๆ ทั้งการเรียน การฝึกและการทดสอบตามเกณฑ์ที่กำหนด จำนวน ๕๓ นาย จาก

หน่วยต่าง ๆ ดังนี้

- หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน จำนวน ๔๒ นาย

- หน่วยขึ้นตรงกองทัพเรือ จำนวน ๔ นาย

- กองทัพบก จำนวน ๔ นาย

- สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จำนวน ๓ นาย

รูปภาพที่เกียวข้อง
ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เป็นประธานในพิธีปิดการศึกษาอบรมหลักสูตรการรบพิเศษแขนงการลาดตระเวนสะเทินน้ำสะเทินบกและจู่โจมนาวิกโยธิน รุ่นที่ ๕๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง