หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน กองทัพเรือ ให้การต้อนรับ นักศึกษา หลักสูตรหลักประจำ วิทยาลัยการทัพบก (วทบ.) ชุดที่ ๖๘

Release Date : 06-03-2023 15:11:31
หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน กองทัพเรือ ให้การต้อนรับ  นักศึกษา หลักสูตรหลักประจำ วิทยาลัยการทัพบก (วทบ.) ชุดที่ ๖๘

     เมื่อวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๖ พลเรือตรี สมรภูมิ จันโท รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ผู้แทน ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน พร้อมด้วยนายทหารชั้นผู้ใหญ่ ให้การต้อนรับ พลตรี ฉกาจ ขันตี ผู้บัญชาการวิทยาลัยการทัพบก และนักศึกษาหลักสูตรวิทยาลัยการทัพบก (วทบ.) ชุดที่ ๖๘ จำนวน ๑๖๕ คน พร้อมด้วยคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ ในการเดินทางมาศึกษาสภาวะแวดล้อมทางยุทธศาสตร์ ดูงานพื้นที่ภาคตะวันออก และเข้ารับฟังการบรรยายสรุป ระหว่างวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ - ๓ มีนาคม ๒๕๖๖ 
     วิทยาลัยการทัพบก ได้ถือกำเนิดเมื่อ วันที่ ๒๙ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๐๐ โดยใช้หลักสูตร วิทยาลัยการทัพบก ของสหรัฐฯ (US Army War College) เป็นแนวทาง และได้มีการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร ให้ทันสมัย เหมาะสมและสอดคล้อง กับวัตถุประสงค์ หรือความต้องการของกองทัพบกมาโดยลำดับ ปัจจุบันวิทยาลัยการทัพบก ให้การฝึกและศึกษาแก่นายทหารสัญญาบัตรของกองทัพบก นอกกองทัพบกและบุคคลพลเรือน ทั้งทางยุทธศาสตร์ ยุทธวิธี การช่วยรบและการบริหารในระดับกองทหารขนาดใหญ่ขึ้นไป ตลอดจนกิจการของกระทรวง ทบวง กรม และเหล่าทัพต่างๆ เพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ผู้บังคับบัญชาและฝ่ายอำนวยการระดับสูงได้ ร่วมมือในการค้นคว้า พัฒนา ตามโครงการพัฒนาหลักนิยมของหน่วยระดับกองทหารขนาดใหญ่ขึ้นไป โดยมีผู้บัญชาการวิทยาลัยการทัพบก เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปภาพที่เกียวข้อง
หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน กองทัพเรือ ให้การต้อนรับ  นักศึกษา หลักสูตรหลักประจำ วิทยาลัยการทัพบก (วทบ.) ชุดที่ ๖๘
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง