พลเรือตรี ปรีชา รัตนสำเนียง ผู้บัญชาการศูนย์การฝึกหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ผู้แทน ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ร่วมเป็นเกียรติเข้ารับโล่ในฐานะหน่วยงานที่ให้การส่งเสริม สนับสนุน

Release Date : 01-03-2023 16:48:27
พลเรือตรี ปรีชา รัตนสำเนียง ผู้บัญชาการศูนย์การฝึกหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ผู้แทน ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ร่วมเป็นเกียรติเข้ารับโล่ในฐานะหน่วยงานที่ให้การส่งเสริม สนับสนุน

เมื่อวันที่ ๒๘ ก.พ.๖๖ พลเรือตรี ปรีชา รัตนสำเนียง ผู้บัญชาการศูนย์การฝึกหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ผู้แทน ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ร่วมเป็นเกียรติเข้ารับโล่ในฐานะหน่วยงานที่ให้การส่งเสริม สนับสนุน และประกอบคุณประโยชน์แก่คณะกรรมการประสานงานเพื่อสนับสนุน โครงการกองทุนการรศึกษา วุฒิสภา ณ ห้องประชุมหมายเลข ๔๐๒ - ๔๐๓ ชั้น ๔ อาคารรัฐสภา เขตดุสิต กรุงเทพมหานครฯ

คณะกรรมการประสานงานเพื่อสนับสนุนโครงการกองทุนการศึกษา วุฒิสภา มีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมให้นักเรียนและเยาวชนในโครงการกองทุนการศึกษา ได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาท หน้าที่และอำนาจของรัฐสภา และเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข รวมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตอาสา และมีค่านิยมตามวิถีประชาธิปไตย อันจะเป็นการฟื้นฟูและปลูกฝังค่านิยมเพื่อให้เติบโตขึ้นเป็นพลเมืองดีเป็นกำลังสำคัญของชุมชน สังคม และประเทศชาติสืบไป จึงได้จัดให้มีพิธีมอบโล่และประกาศเกียรติคุณ เพื่อเป็นการขอบคุณหน่วยงาน บุคคลที่ให้การส่งเสริม สนับสนุน และประกอบคุณประโยชน์แก่คณะกรรมการประสานงานเพื่อสนับสนุนโครงการกองทุนการศึกษา วุฒิสภา

รูปภาพที่เกียวข้อง
พลเรือตรี ปรีชา รัตนสำเนียง ผู้บัญชาการศูนย์การฝึกหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ผู้แทน ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ร่วมเป็นเกียรติเข้ารับโล่ในฐานะหน่วยงานที่ให้การส่งเสริม สนับสนุน
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง