รอง ผบ.นย.ผู้แทน ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เป็นประธานในพิธีเปิด การประชุม/สัมมนาในทางการจัดกำลังพล หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ปฏิบัติงานในหน่วยเฉพาะกิจกองทัพเรือ และ หน่วยเฉพาะกิจ นาวิกโยธิน

Release Date : 15-02-2023 14:15:32
รอง ผบ.นย.ผู้แทน ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เป็นประธานในพิธีเปิด การประชุม/สัมมนาในทางการจัดกำลังพล หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ปฏิบัติงานในหน่วยเฉพาะกิจกองทัพเรือ และ หน่วยเฉพาะกิจ นาวิกโยธิน

ระหว่างวันที่ ๑๕ - ๑๗ ก.พ.๖๖ พลเรือตรี อภิชาติ ทรัพย์ประเสริฐ รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ผู้แทน ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เป็นประธานในพิธีเปิด การประชุม/สัมมนาในทางการจัดกำลังพล หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ปฏิบัติงานในหน่วยเฉพาะกิจกองทัพเรือ และ หน่วยเฉพาะกิจ

นาวิกโยธิน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ - ๒๕๗๐ มีวัตถุประสงค์ เพื่อพิจารณาทบทวนภารกิจ โครงสร้างการจัดหน่วยของ หน่วยเฉพาะกิจกองทัพเรือ และ หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ กองทัพเรือ ระยะ ๒๐ ปี พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๘๐ แผนปฏิบัติราชการกองทัพเรือ ระยะ ๕ ปี พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ และแผนในระดับต่างๆที่เกี่ยวข้อง ให้เหมาะสมกับสภาวะแวดล้อมด้านความมั่นคงที่เปลี่ยนไปในปัจจุบัน

ณ อาคารอเนกประสงค์ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จว.ชลบุรี โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนา ๑๓๖ นาย

รูปภาพที่เกียวข้อง
รอง ผบ.นย.ผู้แทน ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เป็นประธานในพิธีเปิด การประชุม/สัมมนาในทางการจัดกำลังพล หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ปฏิบัติงานในหน่วยเฉพาะกิจกองทัพเรือ และ หน่วยเฉพาะกิจ นาวิกโยธิน
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง