เมื่อวันที่ ๓๐ ต.ค.๖๕ พลเรือโท เผดิมชัย สุคนธมัต ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน และ ผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด พร้อมด้วย คุณธนิกา สุคนธมัต ประธานชมรมภริยานาวิกโยธิน นายทหารชั้นผู้ใหญ่และกำลังพลของหน่วย พ่อค้าประชาชนและส่วนราชการในพื้นที่

Release Date : 30-10-2022 21:17:44
เมื่อวันที่ ๓๐ ต.ค.๖๕ พลเรือโท เผดิมชัย สุคนธมัต ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน และ ผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด พร้อมด้วย คุณธนิกา สุคนธมัต ประธานชมรมภริยานาวิกโยธิน นายทหารชั้นผู้ใหญ่และกำลังพลของหน่วย พ่อค้าประชาชนและส่วนราชการในพื้นที่

เมื่อวันที่ ๓๐ ต.ค.๖๕ พลเรือโท เผดิมชัย สุคนธมัต ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน และ ผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด พร้อมด้วย คุณธนิกา สุคนธมัต ประธานชมรมภริยานาวิกโยธิน นายทหารชั้นผู้ใหญ่และกำลังพลของหน่วย พ่อค้าประชาชนและส่วนราชการในพื้นที่ รวมทั้งผู้บังคับหน่วยทหารและตำรวจ ราชอาณาจักรกัมพูชา ร่วมพิธีถวายผ้ากฐินของหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน และหน่วยบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ประจำปี ๒๕๖๕ ณ วัดคลองมะนาว ตำบลไม้รูดอำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราดโดยมียอดเงินทำบุญรวมทั้งสิ้น ๑,๒๒๙,๙๙๙ บาท (หนึ่งล้านสองแสนสองหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทถ้วน)

 

 

     

 

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
เมื่อวันที่ ๓๐ ต.ค.๖๕ พลเรือโท เผดิมชัย สุคนธมัต ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน และ ผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด พร้อมด้วย คุณธนิกา สุคนธมัต ประธานชมรมภริยานาวิกโยธิน นายทหารชั้นผู้ใหญ่และกำลังพลของหน่วย พ่อค้าประชาชนและส่วนราชการในพื้นที่
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง